بررسی توانایی گونهHelianthus annuus در پالایش کادمیوم از آب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

گیاه پالائی تکنیک استفاده از خانواده های مختلف گیاهی در پالایش یا کنترل انواع مختلف آلودگی شامل فلزات سنگین از محیط آبی و خشکی است. درتحقیق حاضر کارایی گیاه Helianthus annuus L. در پالایش محلول کادمیوم مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش با تکنیک گیاه پالایی در طرح بلوک های کاملا تصادفی با 01/0 < Pبا 3 تکرار و 1 شاهد طراحی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS استفاده شد. هر ظرف شامل 3 گیاه بود و نمونه های گیاه در معرض جذب کادمیوم از محلول نیترات کادمیوم با دو غلظت متفاوت(2 و 10میلی‌گرم در لیتر) به مدت پانزده روز قرار گرفتند. غلظت ها با دستگاه  جذب اتمی(Variance Spectra AA-55B) در طی عملیات مورد پالایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج، به ترتیب 10/22 ± 53/70 درصد و  12/1 ± 26/92 درصد از یون های کادمیوم از محلول جذب شد. همچنین با افزایش غلظت کادمیوم در محلول کارائی پالایش افزایش یافت. چون فلزات سنگین نظیر کادمیوم از آلاینده های اصلی محیط زیست محسوب شده و اثرات سمی بر همه ارگانیسم های زنده دارند، گیاه پالائی می تواند یک روش سازگار با محیط زیست درپالایش پساب تلقی شود. هدف از این تحقیق تعیین کارایی گیاه Helianthus annuus L. در پالایش محلول های حاوی کادمیوم بود و لذا با توجه به نتایج بدست آمده گونه ی Helianthus annuus L.  گزینه مناسبی برای کاربرد در روش گیاه پالائی و پالایش محلول های آلوده به کادمیوم به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Potential of Helianthus annuus for phytoremediation of cadmium from solutions

نویسندگان [English]

  • M. Emadi 1
  • R. Moogouei 2
  • M. Borghei 3
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Islamic Azad University, Tehran North Branch
3 Sharif University of Technology
چکیده [English]

Phytoremediation is the use of members of different plant families to clean up or
control numerous kinds of pollutants, including heavy metals from marine and
terrestrial environments. In this research, potential of Helianthus annuus L. plant
species for remediation of Cd solution was tested. All experiments were designed in
randomized block (3 sample and one control) using phytoremediation technique with
p>0.01 in statistics. Data were analyzed using SAS software package. Every flax
contained three plants that exposed to two different concentrations of cadmium
nitrate solutions for a period of 15 days. Plants were incubated in 2 mgl-1 and 10 mgl-
1 of cadmium nitrate solutions, and 70.53 ± 22.10 % and 92.26± 1.12 % Cadmium
ions were removed from solution respectively. Uptake rate of Cadmium changed
increasingly with and increase in ion concentration of solutions. As heavy metals
such as cadmium are main environmental pollutants and can create toxic effects on
living organisms, phytoremediation can be counted as an environmental friendly
technique for waste waters remediation. The main aim of this research was
investigation on potential of Helianthus annuus L. for phytoremediation of Cd
solution. As a result Helianthus annuus L. plants can be used as a potential candidate
for phytoremediation of cadmium polluted solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediatiom
  • Solutions
  • Cadmium
  • Helianthus annuus