بررسی رابطه بین نم نسبی و کمبود اشباع در هوای مرطوب در سطح زمین دردوره پنج ساله (1386-1382) در ایستگاه های مهرآباد و شمال تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

چکیده

دراینتحقیقسعیبرایناستکه  رابطهایخطیبیننمنسبیوکمبوداشباعاز طریقیسادهو تنها از طریقروابطکلاسیوسکلاپیرونو نمنسبیوهمچنینبااستفادهاز دادههــایتجــربیروزانــه دورهپنـجسالـه(2004 لغایت 2008-1382 لغایت 1386)ایستگاه هایهواشناسیشمال تهــران(ارتفاع 1549 مترازسطحدریا)و مهرآباد تهــران (ارتفاع1191 مترازسطحدریا) تعیین شود. این نتیجه گیریبا توجهبهجو و محیطجغرافیایشهرتهراناستحصالگـردید.درنتیجـهرابطهخطیبدستآمــده  بصورتRH100-5/18(T-Td) بود. این امرنمایانگر یکدرجهسانتی گراد کاهشدر دماینقطهشبنمو نیز یکدرجهسانتی گراد افزایشکمبود اشباعبهازایهر18/5 درصدکاهشنمنسبیمی باشد . علیهذاچندینکاربردمفیدبرای  اینرابطهسادهوجوددارد،کهازجملهآنهاتخمین ارتفاعپـایهابـرکومولوسی ( ترازمیعانفرازشییاLCL) است . رابطه خطی تخمین ارتفاع پایه ابر کومولوسی که به شکل  Zlcl125(T-Td) است  باتوجهبهارتباطتغییراتنمنسبیو  کمبوداشباع  بصورت   Zlcl24/13(100-RH)خواهدبود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the relationship between relative humidity and the dewpoint depression in moist air on surface in period of five years (􀀕􀀓􀀓􀀗-􀀕􀀓􀀓􀀛) in stations of Mehrabad and North of Tehran

نویسنده [English]

  • R. Haroutounian
Engineering Command of Constalations of nezaja
چکیده [English]

In this study all tries have been done to simplify & to determine a linear relation
between Relative Humidity and Dewpoint depression through the Clausius
Clapeyron and the Relative Humidity Equations, and also by using daily
experimental data in a period of􀀃􀀘 years (􀀕􀀓􀀓􀀗- 􀀕􀀓􀀓􀀛) from Tehran meteorology
stations of North (an elevation of 􀀔􀀘􀀗􀀜 meters above sea level) & of Mehrabad (an
elevation of􀀃􀀔􀀔􀀜􀀔 meters above sea level). This outcome has been obtained under
condition of the atmosphere and geographical ambient of Tehran city. In result, the
obtained linear Equation was RH=100-5.18(T-Td) which showed a decrease of Td
increase of Dewpoint depression by about 1oC for every %􀀘􀀑􀀔􀀛 decrease in RH.
Therefore, there were several efficient usages for presented simple linear Equation.
One of them was to estimate cumulus cloud base level (LCL – lifting condensation
level). Considering the ratio changes of RH with Dewpoint depression, linear
Equation for estimating Cumulus cloud base level which is Zlcl = 125(T-Td)
changed in the form of Zlcl = 24.13(100-RH) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wet bulb Temperature (Tw)
  • Relative Humidity (RH)
  • Dewpoint depression (T-Td)
  • deficit (T-Tw) Cumulus cloud base height (Zlcl)