اثر کادمیوم بر برخی شاخص های ایمنی ماهی فیتوفاگ ) Hypophthalmichthys molitrix

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

چکیده

در این مطالعه، 135 عدد ماهی فیتوفاگ پرورشی با میانگین وزن 6/8 ± 6/50 گرم و طولکل3 ± 2/16 سانتی­متر، در غلظت­های 0، 5 و 10 میلی­گرم در لیتر کلرید کادمیوم (Cd(Cl)2) به مدت 96 ساعت در آکواریوم­های 100 لیتری قرار گرفتند. هر تیمار در 3 تکرار و هر تکرار شامل 15 عدد ماهی بود. خونگیری از ماهیان هر 24 ساعت انجام شد. تعداد گلبول­های سفید خون در ابتدا 2185 ± 5166 عدد در میلی­متر مکعب بود که تا 72 ساعت نسبت به شاهد سیر نزولی، ولی در ساعت 96افزایش یافت و به 1154 ± 8000 عدد در میلی­متر مکعب رسید (05/0 P<). شمارش افتراقی لکوسیت ها نشان داد که تعداد لنفوسیت­ها از 7/5 ± 3/88 درصد در ابتدا به 3/0 ± 88 درصد در انتها رسید که طی 96 ساعت در تیمارهای مختلف فاقد تغییرات معنی­دار بود (05/0 P>). تعداد نوتروفیل­ها در ابتدا 4 ± 16 درصد بود که با گذشت زمان کاهش یافت و در انتها به 1 ± 2 درصد رسید (05/0 P<). این در حالی بود که شمار ائوزینوفیل­ها بطور معنی­داری افزایش یافت و از 1 ± 5/1 درصد در ابتدا (شاهد) به 2 ± 3/8 درصد و در انتها در غلظت 10 میلی­گرم در لیتر طی ساعت 96 رسید (05/0 P <). تعداد مونوسیت­ها در ابتدا 6/0 ± 3/1 درصد بود که در انتها به 3/0 ± 6/1 افزایش یافت و در طول دوره نوسانات نامنظمی را نشان داد. بنابراین، افزایش غلظت فلز سنگین کادمیوم در آب و افزایش مدت زمان مجاورت با آن بر سیستم ایمنی ماهی فیتوفاگ تاثیر منفی می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of cadmium on some immunological indices in Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • سورنا ابدالی 1
  • S. Abdali 1
  • A. Yousefi Jourdehi 1
  • M. Yarmohammadi 2
1 Dep. of Marine Biology, Faculty of Marine science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 International Sturgeon Research Institute
چکیده [English]

In this study, 135 farmed Silver Carp fish with a mean weight of 50.6 ± 8 .6 grams
and a mean length of 16.2±3 cm , were exposed to concentrations of 0, 5 and 10
mg/L of cadmium chloride (Cd(Cl)2) in 100 L aquariums for 96 hours. Each
treatment had 3 replicates and each replicate consisted of 15 fish. Blood from the
fishes was taken every 24 hours. The number of white blood cells decreased in 72
hours, but they increased in 96 hours (P<0.05). The number of neutrophils decreased
with time. However, the number of eosinophils increased at concentration of 10 mg
in 96 hours and reached to the maximum. The number of monocytes showed
irregular fluctuations. Thus, increase of the heavy metal cadmium level in water
affected immune system in Silver Carp negatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • immune indices
  • Silver carp
  • Hypophthalamichtys molitrix