مقایسه سناریوهای دفع پسماندهای جامد شهری منطقه نفتی بهرگان از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پسماندهای جامد شهری حاوی آلاینده های مختلفی است که هر روز برمیزان و تنوع آنها افزوده می‌شود. با اعمال مدیریت واحد و اصولی می‌توان خسارت های ناشی از آلاینده ها برمنابع اصلی محیط زیست (آب، خاک و هوا) را به حداقل رساند. در این پژوهش پس از بررسی میدانی جریان پسماندهای جامد شهری در یکی از مناطق نفتی جنوب کشور (منطقه نفتی بهرگان)، چهار سناریوی دفع پسماند ارایه گردید. میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از اجرای هریک از سناریوها شامل 1) بازیافت،کمپوست هوازی و دفن بدون استحصال LFG (Landfill Gas) 2) بازیافت، کمپوست هوازی و دفن با استحصال LFG 3) بازیافت، کمپوست بی هوازی و دفن بدون استحصال LFG و 4) بازیافت، کمپوست بی هوازی و دفن با استحصال LFG ، با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری سناریوی بازیافت کمپوست بی هوازی و دفن با استحصال LFG را دارد. همچنین بررسی‌ها نشان دادکه روش کمپوست بی هوازی به دلیل تولید کمتر گازهای گلخانه ای نسبت به کمپوست هوازی روش‌ مطلوب‌تری می باشد. درصورت استحصال گاز مرکز دفن نیز می‌توان شاهد کاهش چشمگیری در میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف انرژی هر یک از سناریوها بود. 

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of municipal solid waste disposal scenarios in Bahregan Oil district in terms of greenhouse gas emission

نویسندگان [English]

  • M. Kashefi Alasl
  • R. Marandi
  • A.R. Afrasiabi
Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This paper used the results of a research project entitled biodiversity of inland water fishes of Iran which was carried out from 2005 to 2010. Some 3500 fish specimens were obtained from different basins of Iran by using electrofishing method, cast net, gill net and hook. Using criteria such as size, shape and color, some of them are considered suitable to keep in aquarium. Due to the results 25 species from 11 Genera belong to 4 families Cyprinidae, Cyprinodontidae, Cobitidae and Nemacheilidae are regarded suitable to be introduced as aquarium fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Native fishes
  • Inland water resources
  • Ornamental fish
  • Biodiversity
  • Iran