تغییرات غلظت کلروفیلa در مرجان Porites compressa در خلیج نای بند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست و گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

تجمع کلروفیل a به عنوان یکی از رنگدانه های فتوسنتزی زوگزانتلا نشان دهنده سلامتی مرجان می‌باشد. جهت اندازه گیری غلظت کلروفیل a  در مرجان های Porites compressa در خلیج فارس دو منطقه در شمال و جنوب خلیج نای بند انتخاب گردید. نمونه برداری در بهمن سال 1386 و اردیبهشت و مرداد سال1387 با انجام عملیات غواصی در زیر آب صورت گرفت. بیشترین میزان میانگین کلروفیل a در جنوب خلیج نای بند در فصل سرد g/cm2µ 043/0 ± 828/0 و کمترین میزان آنg/cm2µ 048/0±604/0 در شمال نای بند در فصل گرم برآورد گردیدکه دارای اختلاف معنادار
(05/0 P<) با بودند. هدف از این مطالعه، اندازه گیری غلظت کلروفیل a در مرجان‌های گونه Porites compressa به منظور بررسی وضعیت سلامت تشکیلات مرجانی خلیج نای بند می باشد که در نهایت مشخص شد مرجان های محدوده‌ی شمال خلیج نای بند که به منابع آلاینده پتروشیمی نزدیک‌تر هستند علائم بیشتری از تخریب را  در مقایسه با مرجان های جنوب خلیج نای بند که در فاصله دورتری از این صنایع قرار دارد، نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in Chlorophyll a concentration in coral Porites compressa in The Nay of Band Bay

نویسندگان [English]

  • M. Bolouki Kourandeh 1
  • S.M.B. Nabavi 2
1 Department of the Environment and Marine Biology Department, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
2 Marine Biology Department, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr
چکیده [English]

Chlorophyll a concentration as one of the zooxanthellae's photosynthesis pigments shows coral's health.
To determine the chlorophyll a concentration in Porites compressa in Persian Gulf two locations in North and South of Nay Band Bay was chosen. Sampling was conducted by underwater scuba diving in February, May and August in 2008 which the highest mean concentration of chlorophyll a was 0.828±0.043 μg/cm2 in south of Nay Band Bay in cold season and the lowest mean concentration of chlorophyll a was 0.604±0.048 μg/cm2 in north of Nay Band Bay in warm season that have significant differences (P<0.05). The objective of this study was to determine the chlorophyll a concentration in Porites compressa to estimate coral reefs health of Nay Band Bay, finally it was found that Corals in North of Nay Band Bay, which are closer to the petrochemical pollution sources, showed more signs of degradation in comparison of the corals in south of Nay Band Bay which are farther away from these industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photosynthesis pigments
  • coral reefs health
  • Persian Gulf
  • Porites compressa