تحلیل میدانی انتشار BOD در دریاچه سد میناب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بخش محیط زیست شرکت مهندسین مشاور یکم

2 مدیریت توسعه بازرگانی شرکت مهندسین مشاور یکم

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش سد چند منظوره استقلال میناب، واقع در استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت. 8 فرض‌ برای ‌مواد آلاینده ‌نامیرا (Conservative) و میرا (Decay) با فرض اینکه ‌آلاینده‌ها ‌در دو نقطه، شامل ‌نزدیکی ‌محور سد (مورد اول یاS1) و دیگری‌ در ابتدای ‌ورودی ‌مخزن‌سد (مورد دوم یاS2) تخلیه گردد تعیین و دو زمان ترسالی شامل سال 2005 ‌و ‌خشکسالی شامل سال 2007 برای این منظور تعریف‌ و اجراءگردید. علایم‌اختصاری مورد استفاده دراین‌ مطالعات، ‌عبارتند ‌از ترسالی با علامت W و خشکسالی‌ با علامت D. همچنین آلاینده‌ ‌مصرف‌شونده با علامت D و آلاینده‌ها جرم ثابت با علامت C مشخص شده است. ‌مقایسه دو فرض W.C.S1 و  D.C.S1نشان داد نحوه پراکنش آلاینده در ساعات اولیه انتشار، مشابه است. تقریبا تا 120 ساعت پس از ورود آلاینده به محیط، ‌میزان پراکندگی آلاینده در زمان ترسالی بیشتر از زمان  خشکسالی به دست آمد. در فرض‌های W.C.S2و D.C.S2، تنها تفاوت در زمان پخش آلاینده‌ها می‌باشد و در ساعات اولیه انتشار، مساحتی که از دریاچه مخزن توسط آلاینده‌ها اشغال می‌گردد مشابه است. تفاوت در میزان پخشیدگی تنها از زمان حدودا 5 الی 10 روز پس از ورود آلاینده به محیط آغاز می‌گردد. به این نحو که در زمان ترسالی‌‌ پراکنش آلاینده روبه افزایش است در حالیکه در زمان خشکسالی‌تقریبا میزان پراکندگی در همان اندازه اولیه از میزان پخشیدگی باقی می‌ماند. در فرض‌های W.D.S1 و D.D.S1 مشاهده می‌شود که از میزان آلاینده مصرف شونده در حین پخشیدگی کاسته می‌شود. همچنین بررسی دو فرض W.D.S2 و  D.D.S2 نیز نتایجی مشابه مواردW.D.S1 و D.D.S1را نشان داد. تحقیق انجام شده بیانگر این مسئله است که دو عامل اصلی در میزان پراکندگی آلاینده‌ها در محیط آبی نقش دارند. یکی زمان پخشیدگی آلاینده در محیط که در ترسالی‌ها به دلیل بیشتر بودن حجم آب، پراکنش آلاینده در محیط بیشتر از زمان خشکسالی است و دیگری نوع ماده آلاینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BOD Dispersion Modeling in Minab Reservoir

نویسندگان [English]

  • M. Saghafi 1
  • K. Keyhan 2
  • M. Mahdavi 3
1 Environmental Expert of YEKOM Consulting Engineers
2 Business Development Manager of Yekom Consulting Engineers
3 Fisheries Dep. Faculty of Natural Recourses, Tehran University
چکیده [English]

The multi-purpose Minab Dam reservoir has been studied in this article. 8 scenarios determined for 2 kinds of pollutants, Conservative & Decay. Where the pollutants in two points, one near the dam axis (or the first scenario, S1) and another at the inlet reservoir (the second scenario, S2) will be discharged, in both wet time (2005) and drought (2007) has defined and implemented.In these studies, acronyms are: wet and drought, respectively, with signs of W and D, respectively, with symptoms of Decay & Conservative Mass, D and C.Comparison of two scenarios D.C.S1 and W.C.S1 shows that distribution of pollutant in the first hours, while almost 120 hours after the entry of pollutants is similar to the dispersion of pollutants in the environment is wet most of the time of drought.In scenarios W.C.S2 and D.C.S2, the only difference is dispersion time in the first hours; the surface is occupied by the same pollutants.Theonly difference is about approximately 5 to 10 days after entry of pollutants into the environment. In this way the wet dispersion of pollutants is increasing, while at the same time, drought in the initial distribution rate of diffusion remains.Scenarios can be seen that the amount of pollutants in D.D.S1 and W.D.S1, decay mass is reduced during dispersion.Similar conclusionsof W.D.S2 and D.D.S2 were also as same as two other scenarios W.D.S1 and D.D.S1 shows.This study shows that dispersion of pollutants inthe aqueous environment is affected by two parameter: 1) Nature of pollutants being dispersed in (Conservative or Decay), 2)The time, wet and drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Minab Dam
  • Wet
  • Dry
  • BOD
  • MIKE3