بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد مه در فرودگاه بین المللی رشت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه هواشناسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

برای درک بهتر رویدادهای مه و بالا بردن دقت پیش بینی در فرودگاه رشت، به بررسی آماری و همدیدی پدیده مه با دید افقی 800 متر و کمتر طی سال های 2009-2000  در این منطقه پرداخته شد. در این تحقیق، پارامترهای هواشناسی از قبیل دید افقی، دما، دمای نقطه شبنم، رطوبت نسبی، تندی باد در زمان شروع و درطول رویداد مه مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین مقدار میانگین ماهانه درصد فراوانی مه برای ماه فوریه(بهمن) به مقدار 64/24 دست آمد. درصد فراوانی مه های بلندمدت (بیشتر از 6 ساعت) که بین ساعت های UTC 1800 تا UTC 2100 آغاز شده بودند، نسبت به رویدادهای شکل گرفته در ساعت های UTC 2100 تا  UTC0300 بیشتر بود. خاتمه همه رویدادهای مه زمان نزدیک به طلوع خورشید مشاهده گردید. درصد بالایی از رویدادهای بلند مدت مه با دیدافقی 100 متر آغاز شده و در بعضی موارد در طول رویداد نیز کاهش نشان داد. در بیشتر رویدادها رطوبت نسبی  بالای 80 درصد بود. مقادیر کم تندی باد( 0 تا 2/0 متر بر ثانیه ) به عنوان شرایط مطلوب جهت شکل گیری مه در این منطقه شناخته شد. پس از بررسی همدیدی رویدادهای مه در بازه های زمانی مد نظر الگوی های بندال، ناحیه زینو وارونگی دما از مهم ترین عوامل  تاثیر گذار بر تشکیل این پدیده در منطقه مورد مطالعه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statistical and synoptical analyses of fog event in Rasht International Airport

نویسندگان [English]

  • F. Arkian
  • T. Saberi
  • H. Ardakani
  • M. T. Zamanian
Dep. of Meteorology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

To better understand of fog events in the Rasht Airport, to improve the forecast accuracy, some statistical and synoptical analyses studied by 800m and less horizontal visibility during years 2000-2009. In this research, some parameters such as horizontal visibility, temperature, dew point deficit, relative moisture and winds speed on onset hour and in the duration of the event have been analyzed. Frequency percent of fog events was calculated for all month during 2000-2009. Frequency of occurrence increases in the colder months especially in February is about 24.64 .The occurrence frequency of long duration fog events  that begin between  1800 UTC to 2100 UTC hour  is more than 2100 UTC to 0300 UTC hour; and the most fog events terminate  nearby sunrise. The horizontal visibility at the onset time was lower (100m) for long duration fog events. In the most events, dew point deficit and relative humidity at the fog onset time were calculated zero and 80% respectively. Low wind speeds (0-0.2 ms-1) have long been known to favor fog development. Studied on Synoptic fog eventsshows that the most important  patterns in long duration fog events development are blocking pattern, Col region  and  inversion in cold season. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fog
  • Rasht Airport
  • horizontal visibility
  • dew point deficit
  • Blocking
  • col region