شناسایی و فراوانی دوکفه ای های سواحل استان بوشهر (دیلم، بوشهر، دیر، کنگان) در دو فصل بهار و تابستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه بیولوژی دریا

3 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

این تحقیق در سال 1388 به منظور شناسایی و بررسی تنوع دوکفه ای ها در سواحل استان بوشهر (خلیج فارس) انجام شد. نمونه برداری در چهار ایستگاه بندر دیلم، بندر بوشهر، بندر دیر و بندر کنگان در دو فصل بهار و تابستان با سه تکرار انجام شد. نمونه برداری به وسیله کوادرات با مساحت 625 سانتی متر مربع صورت گرفت. نمونه ها بر اساس منابع معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. جهت بررسی تنوع و گونه های غالب دوکفه ای ها از دو شاخص شانون و سیمپسون استفاده شد. در کل 7 گونه و 3 جنس از دوکفه ای ها شناسایی شد. تعداد دوکفه ای در فصل بهار 72/64±2973 عدد در سانتی متر مربع و در فصل تابستان 31/51±1584 عدد در سانتی متر مربع در محدوده مورد مطالعه ارزیابی شد. بیشترین فراوانی دوکفه ای ها به ترتیب 28/42±2008، 35±1792، 25/11±521 و 12/7±236 عدد در سانتی متر مربع در ایستگاه های دیر، دیلم، کنگان و بوشهر بود. تعداد دوکفه ای های شناسایی شده بین چهار ایستگاه مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (05/0P<). بیشترین میزان شاخص شانون مربوط به ایستگاه کنگان در فصل بهار با 917/1H= و کمترین میزان آن 517/0H= در ایستگاه بندر بوشهر در فصل تابستان بود. بیشترین میزان شاخص سیمپسون مربوط به ایستگاه بوشهر در فصل تابستان با 665/0=λ و کمترین میزان آن مربوط به ایستگاه کنگان در فصل تابستان با 201/0=λ بود. در ایستگاه دیلم 3 گونه شناسایی گردید که بالاترین تعداد مربوط به گونه Tellina wallaceaeبا 95/38±1341 عدد در سانتی متر مربع بود. در ایستگاه بوشهر دو گونه شناسایی گردید که فراوانی آنها در فصل تابستان با 96/3±80 عدد در سانتی متر مربع نسبت به فصل بهار با تعداد 89/8±156 عدد در سانتی متر مربع کمتر بود (05/0P<). در این تحقیق فراوانی دوکفه ای ها با افزایش دما در فصل تابستان کاهش یافت. دوکفه ای های مورد مطالعه در فصل بهار نسبت به فصل تابستان فراوانی و تراکم بیشتری داشتند. گونه Tellina wallaceae در چهار ایستگاه مورد مطالعه شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Idenification and abundance of bivalvia in coasts of Boushehr Province (Deylam,Bushehr, Dayer and Kangan) in spring and summer

نویسندگان [English]

  • M. Velayatzadeh 1
  • H. Mahab 2
  • M. Hoseini 3
1 Young Researchers Club, Islamic Azad University Ahwaz Branch
2 Department of Marine Biology, Marine Sciences and Technology of Khoramshahr University
3 Department of Fishery, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

This study was done in order to idenification and survey of bivalvia diversity in coasts fromBushehr province (Persian Gulf), 2009.The sampling were collected four stationsfromDeylam, Bushehr, Dayer and Kangan (of mangrove’s coast) with three replicate in spring and summer seasons.Sampling was done by quadrate 625 cm2 and than samples were identified. Samples according to distribution at different depths were compared. For assessed diversity and dominance species of the bivalvia was used of two index like Shanon and Sympson.In fact were identified seven speices and three genus of bivalvia. The number of bivalve idenification in spring 2973±64.72and in summer 1584±51.31 samples in cm2 fromthe study area. The highest of bivalvia abundance were 2008±42.28, 1792±35, 521±11.25 and 236±7.12 samples in cm2 from Dayer, Deylam, Kangan and Bushehr (P<0.05). The number of identified bivalves were significantly different between the four stations (P<0.05). The highest of Shanon index was realized spring in Kangan with H=1.917 and the lowest their summer in Bushehr with H=0.517. The highest of Sympson index was summer in Bushehrwith λ=0.665 and the lowest their summer in Kangan with λ=0.201. InDeylam station was order to identification 3 species that the highest diversity Tellinawallaceae1341±38.95 samples in cm2. In Bushehrstation was order to identification 2 species that abundance in summer 80±3.96 samples in cm2 than more lower spring with 156±8.89 samples in cm2. In this study abundance of bivalvia lower with increasing of temperature in summer. In bivalvia have abundance in spring than more summer.In four stations Idenificated of Tellinawallaceae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • bivalvia
  • Bushehr Province
  • Persian Gulf