استفاده از جاذب آمبرلیت XAD-4 به منظور جذب فلزات سنگین کبالت و مس از نمونه آب دریای خزر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

آمبرلیت XAD-4(پلیمر پلی استیرن دی وینیل بنزن) با داشتن ویژگی های فیزیکی- شیمیایی مناسب مانند تخلخل، سطح جذب بالا، پایداری وخلوص ، رزینی با استفاده بسیار در فرایند جذب فلزات سنگین مانند مس و کبالت می باشد.در این مطالعه، یون مس و کبالت توسط آمبرلیت XAD-4 جذب گردید، همچنین تاثیر pH بر روی نمونه ها بررسی شد و pH بهینه برای جذب این یون توسط جاذب جدید بین 5/7 تا6 به دست آمد. درصد بازیابی به دست آمده در این محدوده pH بالای 90درصد می باشد، .همچنین فاکتورهای زمان بهینه، تعیین ظرفیت وحد تشخیص نیز مورد بررسی قرار گرفت. فرایند پیشنهادی برای تعیین میزان یون کبالت ومس موجود در نمونه آب های طبیعی(دریایی) با روش اسپکتروسکوپی جذب اتمیک شعله ای Varian-GT100 انجام گردید. درصد بازیابی برای مس و کبالت به ترتیب 93 درصد و 85 درصد می باشد و انحراف استاندارد محاسبه شده به ترتیب 5 و 6/5 می باشد. این امر حاکی از این می باشد که این روش پیشنهادی از صحت، فاکتور غنی سازی  و سادگی بر خوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using amberlite XAD-4 to absorbtion of heay metals Co and Cu from Caspian Sea's water samples

نویسندگان [English]

  • M. Kashefi Asl 1
  • N. Soofi 2
1 Dep. of Environment, Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Dep. of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

Water pollution by heavy metals causes serious ecological problems in the world. Therefore, today determination of heavy metals such as Co and Cu in the environmental samples is required. Amberlite XAD-4 (polystyrene-divinylbenzene polymer) is a frequently used resin in analyses methods, thanks to its good physical and chemical properties, such as porosity, high surface area, durability and purity. In this study, Co and Cu ions were adsorbed during passage through amberlite XAD-4 resin. Also the influence of pH was studied and the best pH for this study was between 6 and 7.5 with a recovery of higher than 90%. The proposed procedure was applied for Co and Cu determination by Flame Atomic Adsorption Spectroscopy (FAAS) in natural water samples. The achieved recovery and its standard deviation, measured by standard addition technique showed that the proposed procedure had good accuracy, enrichmant factor, preconcentration factor and simplicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amberlite XAD-4
  • Caspian Sea's natural water samples
  • FAAS