پراکنش، فراوانی و توده زنده ماکروبنتوزهای خلیج گرگان وجنوب شرقی دریای مازندران، استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جانورشناسی، دانشگاه ملی آکادمی علوم باکو، جمهوری آذربایجان

2 بخش اکولوژی، شرکت نفت جمهوری آذربایجان

3 دانشگاه علوم کشاورزی گنبد، گنبد کاووس

4 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، گرگان

5 اداره کل شیلات استان گلستان، گرگان

چکیده

در تحقیق حاضر، توده زنده و فراوانی بزرگ بی مهرگان کف زی (ماکرو بنتوز) در خلیج گرگان در 8 ایستگاه مطالعاتی در چهار فصل سال 1388 و وضعیت پراکنش آنها مورد ارزیابی قرارگرفت. نمونه برداری بوسیله دستگاه گراب ون وین با سه برداشت از هر ایستگاه صورت گرفت. در مجموع 13 خانواده از موجودات ماکرو بنتوز جداسازی و شناسایی گردید. بیشترین فراوانی مربوط به خانواده Amphartidae از پلی کت ها با 76درصد نسبت به کل جمعیت موجودات ماکرو بنتوز بود.  بیشترین فراوانی در خانواده Balanidae با 10درصد ، Cardiidaeبا 6درصد و  Nereidae با 4درصد در مراتب بعدی مشاهده شد. به لحاظ میزان توده زنده بیشترین درصد موجودات بنتوز به ترتیب شامل خانواده های Cardiidae با بیش از 45درصد و Balanidae با 78/44درصد ، Nereidae با 8/5درصد ، Tubificidae با 27/5 درصد بود. بیشترین تراکم بنتوزها در فصل بهار و معادل4110 عدد در مترمربع و کمترین تراکم در فصل زمستان و برابر 25/29 عدد در مترمربع بود. بیشترین توده زنده بنتوزها در فصل بهار با 568/33گرم در مترمربع و کمترین آن در فصل زمستان برابر 080/0 گرم در مترمربع بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution, frequency and biomass of macrobenthos of Gorgan Bay and south east of Caspian Sea, Golestan Province

نویسندگان [English]

  • M. Saghali 1
  • R. Bagherov 2
  • R. Patimar 3
  • S. A. Hosseini 4
  • N. M. Makhtomi 5
1 Faculty of Zoology, National Academy of Sciences of Baku, Azerbaijan
2 Dep. of Ecology, Oil Company of Azerbaijan
3 Ghonbad Agriculture University
4 Gorgan Agriculture University
5 Golestan Fisheries Organization, Gorgan
چکیده [English]

In present research biomass, frequency and distribution of macrobenthos in Gorgan Bay was studied in 8 stations in 4 seasons in 2009. Sampling was done by Van Ven Grab in 3 replicates in each station. Identified macrobenthos belonged to 13 families. The most abundant family was Ampharetidae (76%) compared to total population of macrobenthos. Balanidae (10%), Cardiidae (6%) and Nereidae (4%) had the next abundance. Maximum biomass of macrobebthos was observed in Cardiidae (45%), Balanidae (44.78%), Nereidae (5.8%) and Tubificidae (5.27%), respectively. The greatest frequency of macrobenthos was found in spring with 4110/m2 and the least was in winter with 29.25/m2. Maximum and minimum of biomass was observed in spring (33.568 g/m2) and winter (.080 g/m2) respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • biomass
  • Gorgan Bay
  • Caspian Sea