بررسی رشد جلبک Sargassum boveanum (Fucales و Phaeophyta) تحت تاثیر تغییرات دما، دوره نوری و شدت نور در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بدین منظور در خرداد 1390، از سواحل بندر لنگه نمونه‌برداری انجام گردید. نمونه‌ها در آکواریوم‌هایی به ابعاد 40×30×60 سانتی متر (20 لیتر) با روش معلق هر تیمار در 3 تکرار پرورش داده شد. شرایط آکواریوم‌های شاهد شامل نور برابر 4700 لوکس دمای 25 درجه سانتی گراد، شوری 35 قسمت در هزار و دوره نوری:12:12(تاریکی: روشنایی) بود. تیمارهای مورد بررسی در دمای 25،20،15 درجه سانتی گراد، دوره نوری: 12:12،14:10 و 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) و شدت نور6700،5700،4700 لوکس بودند. طول و وزن ریسه‌ها در روزهای 35،28،21،14،7و42 اندازه گیری و رشد نسبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که عوامل دما، دوره نوری و شدت نور اثر معنی داری (05/0P<) بر روی رشد جلبک S. boveanum داشت. بیشترین رشد در شرایط پرورش دمای 25 درجه سانتی گراد (68/2درصد)، دوره نوری 12:12(09/1درصد) و شدت نور 4700 لوکس با 32/4 درصد بدست آمد. این شرایط برای پرورش آزمایشگاهی و فصل بهار با دوره نوری و شدت نور و دمای مناسب برای پرورش دریایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth of Sargassum boveanum (Fucales, Phaeophyta) under variations of temperature, photoperiod and irradiance in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • F. Rafiee 1
  • A. Esmaieli 2
  • H. Kermanshahi 1
1 Marine Biology Dep., Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Chemistry Dep., Faculty of Chemistry, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Sargassum is one of the main sources of alginate, the substance with many commercial uses. The species Sargassum boveanum is an edible algae and study of effect of environmental factors on its growth is a step towards is culture. Therefore, growth of Sargassum boveanum under various temperature, irradiance and photoperiod was studied over 6 weeks under laboratory condition. The macroalgae was collected from coasts of Lengeh in June 2011. For each treatment, the algae were inoculated into 20 liters of water aquariums with diameters of 60×30×40 cm. The suspension method used for culture of algae. .The culture conducted at 4700 lux for irradiance, 25Co for temperature ,35PPT for salinity and 12:12 hour (light: dark) photoperiod. The treatments were: temperature (15, 20 and 25oC), photoperiod (12:12, 14:10 and 16:8, light: dark, respectively) and photon irradiances (4700, 5700, 6700 lux). All treatments (tanks) were carried out in triplicates. The length and weight of the thalli were measured on 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days. The results of this study showed significant differences on growth of S. boveanum between treatments. Maximum relative growth rate was obtained at 12:12 hour photoperiod (% 4/32), 25Co (% 2.68) and 4700 lux (% 4.32) that proved to be suitable for indoor culture. We recommend spring as the best season for mariculture this alga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sargassum boveanum
  • temperature
  • Photoperiod
  • irradiance
  • growth