بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات،دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش از اسفند سال 1389 تا آذر 1390 طی چهار فصل (زمستان، بهار، تابستان و پاییز) تعداد 252 عدد ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر از صیدگاه بابلسر، نمونه‌برداری شد. در هرفصل 63 عدد ماهی مورد بررسی قرارگرفت. چهار گونه انگل از آنها جداسازی شد. انگل‌های یافت شده عبارت بودند از: نوزاد .sp Contracaecum، نوزاد .Anisakis sp، Bunocotyle cingulata و Pseudopentagrama symmetrica. درصد آلودگی به انگل‌های فوق طی یکسال به ترتیب6/1 ،4/0 ،2/26 و9/36 بوده و شدت آلودگی به انگل‌های فوق طی مدت بررسی به ترتیب 25/1 ،1 ،6/2 و3/10 بدست‌آمد.
انگل P. symmetrica  بیشترین درصد و شدت آلودگی را در میان سایر انگل‌ها داشت. پس از آن
 B. cingulata در رتبه بعدی قرار دارد (هر دو گونه‌ی ایـن تـرماتودها غیـر زئونوز هستنـد). انـگل‌هـای .sp Contracaecum و .Anisakis sp  که نماتد بوده و زئونوز می‌باشند، از لحاظ درصد آلودگی و شدت آلودگی درمیان سایر انگل‌ها در ماهی کیلکای چشم درشت در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. انگل‌های P. symmetrica   و B. cingulata در هر4 فصل سال یافت شدند. ولی انگل Contracaecum sp. فقط درتابستان و انگل Anisakis sp.  فقط در پائیز دیده شد. فصل تابستان با 9/88 درصد بیشترین و فصل زمستان با 22/22 درصد،کمترین میزان درصد آلودگی در ماهی کیلکای چشم درشت را به خود اختصاص دادند. بیشترین میزان آلودگی انگلی مربوط به لوله گوارش و پس از آن حفره بطنی و گنادها بود.  باقی اندام‌های ماهیان مورد بررسی مانند: چشم، آبشش، پوست، کیسه شنا و کلیه همگی سالم و فاقدآلودگی بودند. دراین بررسی هیچ یک از انگل‌های تک یاخته شایع موجود در ماهیان یافت نشد. بنابراین از یافته‌های فوق نتیجه می‌شود که انگل‌های موجود درماهی کیلکا آسیب شدیدی به ماهیان نمیزنند و فقط باعث کاهش رشد آن‌ها شده ولی در کاهش جمعیت ماهیان کیلکا تاثیر چندانی ندارند. حتی با توجه به وجود انگل‌هایی مانند .sp Contracaecum و .Anisakis sp در این ماهی، مصرف آن‌ها باید با دقت در عمل آوری و پخت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on parasites of Clupeonella grimmi in Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • H. Jeddy
  • B. Mokhayer
  • A. Khajeh Rahimi
Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

During this survey from February until November 2011 in four seasons (winter, spring, summer, fall), 252 speciemen of Clupeonella grimmi were sampled from Caspian Sea’s Babolsar fishing ground, in each sampling 63 fishes were examined and four species of parasite were isolated from them. Parasites found were: Larvae of Contracaecum sp. and Larvae of Anisakis sp., Bunocotyle cingulata and Pseudopentagrama symmetrica. In this survey the percentage of infection and intensity of infection of parasites found have been expressed in C. grimmi in the Caspian Sea. During one year percentages of the above mentioned parasities were: 1.6, 0.4, 26.2 and 36.9 respectively and during one year the parasitic intensity of infections were: 1.25, 1, 2.6, 10.3 respectively.P. symmetrica parasite showed high percentage of infection among other parasites and second was B. cingulata (both of the Trematoda are non-zoonusen).Contracaecum sp. and Anisakis sp. are Nematoda and zoonusen,in terms of percentage and intensity of infection, among other parasites in C. grimmi fish, they were in next rank. P. symmetrica and B. cingulata parasites were found in all four seasons of the year but Contracaecum was just found in summer and also Anisakis sp. was only fount in fall.Among seasons of the year, summer with 88.9 percent, showed most percentage and winter with 22.22 percent, showed least percentage of contamination to in C. grimmi.Most infection rate was found in the parasites of the gastrointestinal tract and after that the abdominal organs and the gonads (testis). Other organs of fish under survey such as: eyes, gill, skin, swim blader, kidney were healthy and free of parasitic contamination.In this survey, none of common protozoan parasites were found in fish, therefore according to the findings of the present study the parasites found in C. grimmi didn't severely damage the fishes health and probably only caused reduced growth and have little impact on decline in fish populations. But existence of parasites like Contracaecum sp. and Anisakis sp. inside the fish’s body, fish consumption must be with care in cooking and producing. Human feeding on fish infected with above mentioned parasites, can cause these parasites to grow in human body and can develop pathogenesis effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clupeonella grimmi
  • Parasite
  • zoonusen
  • percent of impurity(contamination) intensity of infection (contamination)
  • pathogenesis