بررسی ترکیب و فراوانی زئوپلانکتون آب‌های خلیج‌فارس محدوده خلیج نایبند و جزیره قشم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، سوادکوه، ایران

چکیده

در این مطالعه بررسی تنوع گروه­های زئوپلانکتونی و تعیین تراکم آنها از بهار 1390 لغایت زمستان 1390 در آب‌های حد فاصل خلیج نایبند تا جزیره قشم در محدوده‌ای به طول 130 و عرض 30 مایل دریایی در 5 ترانسکت مشتمل بر 15 ایستگاه انجام شد. نمونه‌گیری توسط تور بونگو با چشمه 110 میکرون به صورت کشش مورب از نزدیک کف تا سطح آب انجام شد. علاوه بر آن فاکتورهای زیست محیطی از قبیل اکسیژن، شوری، دما و pH اندازه‌گیری شد. طی این تحقیق تراکم سالانه زئوپلانکتون برابر 270±1864عدد در متر مکعب محاسبه گردید. پاروپایان با 44 درصد، پروتوزوآ با 24 درصد و نرم‌تنان با 17 درصد به ترتیب بالاترین میانگین تراکم سالانه را به خود اختصاص دادند. حداقل تراکم زئوپلانکتونی مربوط به بهار با  3/285 ± 3/861 عدد در متر مکعب بود. فصل زمستان نیز با 1927± 5/3272 عدد در متر مکعب بیشترین تراکم را به خود اختصاص داد. ایستگاه 10 در نزدیکی بندر چیرو در بین ایستگاه‌ها حداکثر تراکم را داشت. بررسی‌های آماری نشان داد که بین ایستگاه و ترانسکت‌های مختلف از لحاظ میانگین تراکم زئوپلانکتون اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ) 05/0 (P >. اما مقایسه میانگین تراکم بین فصول مختلف، تفاوت معنی‌داری در سطح اطمینان 95درصد را نشان داد
) 05/0.(P >

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of composition and abundance of Zooplankton between Nayband Bay & Qeshm Island in Persian Gulf

نویسنده [English]

  • M. Shapoori
Young Researchers And Elite Club, Islamic Azad University Savadkooh Branch, Savadkooh.
چکیده [English]

Identification of zooplankton groups and their abundance was conduvted in 5 designated transects along 130 mile between Nayband Bay and Qeshm island from spring 2011 to winter 2012 .Sampling was done by pulling Bongo net of 110 micrometer mesh size obliquely from near the sea bed to the surface . Parameters such as salinity, temperature and oxygen were also recorded. Totally, the most dominant group was Copepoda with relative density of 44%, followed by Protozoa 24% and Mollusca 17%, respectively. Maximum zooplankton density was observed in winter (average 3272.1 1927), while minimum density was in spring (average 861/3 285/3). No significant difference was found among seasons. The peak abundance was observed in winter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zooplankton
  • Abundance
  • copepoda
  • Nayband Bay
  • Qeshm Island
  • Persian Gulf