بررسی اثرات فلز روی (Zn) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 گروه شیلات،دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 کارشناس موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرات سمی فلز روی بر شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ می‌باشد. پس از سازگارسازی نمونه‌های ماهی، تعداد 135عدد ماهی فیتوفاگ پرورشی با طول متوسط 1±13سانتی متر و وزن متوسط 10±50 گرم در گروه شاهد و تیمارهای 5 و 10 میلی گرم در لیتر نیترات روی Zn(NO3)2، در 9 دستگاه آکواریوم هر یک به ظرفیت 90 لیتر قرار داده شدند. نمونه‌برداری خون از سیاهرگ دمی، 3 عدد ماهی از هر آکواریوم (هر تیمار با 3 تکرار)، به صورت کاملا تصادفی هر 12 ساعت یکبار تا 96 ساعت صورت گرفت. نتایج نشان داد که درصد هماتوکریت Hematocrit ( (HTCاز 4/3±3/24 درصد در تیمار شاهد به طور معنی داری به 4/4±3/38 درصد در24 ساعت در غلظت 10 میلی گرم در لیتر افزایش یافت(05/0>P). و حداکثر میزان آن در غلظت 5 میلی گرم در لیتر در 96 ساعت برابر با 3/2± 3/43 درصد بود که نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد(05/0>P). حجم متوسط سلولی   (MCV) Mean  cell volium از 3/5±1/108 فمتولیتر در تیمار شاهد افزایش معنی داری به 1±1/444 فمتولیتر در تیمار 96 ساعت در غلظت 10 میلی گرم در لیتر نشان داد(05/0>P). و حداکثر میزان آن در غلظت 5 میلی گرم در لیتر در 96 ساعت به 4/157±5/33 فمتولیتر رسید. میانگین هموگلوبین یاخته قرمزMedial cell hemoglobin MCH)) از( 6/20±6/302 گرم در دسی لیتر) در تیمار شاهد به (30±9/858 گرم در دسی لیتر) در تیمار 96 ساعت در غلظت 10 میلی گرم در لیتر افزایش یافت(05/0>P). و در 96 ساعت در غلظت 5 میلی گرم در لیتر برابر با (5/195±4/608 گرم در دسی لیتر) مشاهده شد که اختلاف معنی داری با شاهد و دوز 10 میلی گرم در لیتر نشان نداد(05/0P>). تعداد گلبولهای سفید( WBC)White blood cell ابتدا کاهش و در 96 ساعت بطور معنی داری افزایش یافت(05/0>P). بطوریکه حداقل میزان آن در تیمار 5 میلی گرم در لیتر در 72 ساعت برابر با (1258±4000 عدد در هر میلی متر مکعب خون) و حداکثر میزان آن برابر (4500±65500 عدد در هر میلی متر مکعب خون) در تیمار با غلظت 5 میلی گرم در لیتر در زمان 96 ساعت بود. تعداد گلبولهای قرمز Red blood cell  (RBC)از (1/2169741 ± 2236667 عدد در هر میلی متر مکعب خون) درتیمار شاهد، به (5/28867±700000 عدد در هر میلی متر مکعب خون) در 96 ساعت در غلظت 10 میلی گرم در لیتر کاهش یافتند (05/0>P). بطوریکه در 12 ساعت در تیمار 5 میلی گرم در لیتر برابر با  (7/55075 ±1540000 عدد در هر میلی متر مکعب خون)،که با شاهد و غلظت 10 میلی گرم در لیتر اختلاف معنی داری مشاهده نشد(05/0P>). با توجه به نتایج بدست آمده پارامترهای خونی فاکتورهای حساس در پایش سمیت روی و استرس ناشی از آن خصوصأ در غلظتهای حاد(کشنده) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation effect of Zinc on some hematological and immunological indices of the farmed Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • M. Shakoori 1
  • S. Abdali 1
  • H. Negarestan 2
  • A. Hallajian 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), Tehran
3 International Sturgeon Research Institute, Rasht
چکیده [English]

This study aims to elucidate the toxic impact of zinc on hematological indices of the farmed Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix). In this study, after adaptation 135 fish specimens with the length of 13±1 cm and the weight of 50±10 gr were put in one control treatment and 2 experimental treatments contained of 5 and 10 mg/L (Zn (no) 3)2 in 90 liter aquariums. Blood samples were taken from the caudal vein after 12, 24, 48, 72 and 96 hours. Results showed that, hematocrite (Hct), hemoglobin levels (Hb), mean corpuscular volume (MCV) and mean corpuscular hemoglobin (MCH) increased significantly (p<0/05). The number of White Blood Cell (WBC) on 5 mg/L and 10 mg/lit treatments until 72 hours decreased significantly but after 96 hours it increased significantly (P<0/05). The number of Red Blood Cells (RBC) decreased significantly until 96 hours (P<0/05). According to the results, blood parameters were sensitive factors in monitoring the toxicity and the stress caused by zinc particularly in acute concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zinc
  • Hematological indices
  • Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)