بررسی میزان غلظت فلز سرب در شکمپای گونهTurbo coronatus و محیط زیست آن در سواحل صخره‌ای جزیره کیش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق غلظت فلز سنگین سرب در نمونه­های آب، رسوب، بافت نرم و سخت شکم­پا گونه Turbo coronatus و ماکروجلبک­های مورد تغذیه شکم­پا در جزیره کیش از چهار ایستگاه انتخابی به نام­های کشتی یونانی، بازار عرب، درخت سبز و صدا و سیما در فصل زمستان 1389 و تابستان 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با دستگاه جذب اتمی کورة گرافیتی Perkin Elmer مدل 4100 (ساخت امریکا)، با سه تکرار و در هر تکرار20 نمونه ارزیابی گردید. برای تحلیل داده­ها از نرم افراز SPSS استفاده گردیده است. نتایج حاصله بیانگر آنست که در چهار ایستگاه تجمع فلز سرب در فصل زمستان و در تابستان به ترتیب در بافت نرم 57/2، 02/2 میکرو گرم بر کیلوگرم وزن خشک، بافت سخت 28/2، 10/1 نانو گرم بر گرم وزن خشک، جلبک 51/3، 15/2 میکرو گرم بر کیلوگرم وزن خشک، رسوب 45/2، 73/1 میکرو گرم بر کیلوگرم وزن خشک و در آب 10 > میکرو گرم بر کیلوگرم وزن خشک که این میزان تجمع فلزات نسبت به مقدار WHO کمتر بود و بین میزان فلز در نمونه­ها در دو فصل و هم چنین بین ایستگاه­ها اختلاف معنی­داری وجود نداشت (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on concentration of heavy metal (Pb) in the gastropod Turbo coronatus in rocky shores of Kish Island

نویسنده [English]

  • N. Sheikhvand
Marine Biology Dep., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this study concentration of Lead in water, sediment, hard and soft tissue of the gastropod, Turbo coronatus and algae, in winter and summer of 2011 were analyzed. There were four stations in Kish Island including the Greek ship, Arab market, seda va sima, and green tree. Samples were digested using MOOPAM protocol with atomic absorption in three replicates. The results indicated that the concentration of Lead in the four stations in soft tissue were 2/57 ppb, 2/02 ppb, hard tissue 2/28ppb, 1/10ppb, Algae 3/51ppb, 2/15ppb, sediment 2/45ppb, 1/73ppb and in Water<10ppb in winter and summer respectively. The concentrations of Lead were less than the WHO world standard. There were no significant differences between the amount of Lead in the samples of the two seasons and also among the stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Turbo coronatus
  • Kish Island
  • Persian Gulf