مطالعه‌ی بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیم در سه چشمه آبگرم لاویج چمستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، آمل

2 گروه محیط زیست دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش سه چشمه ی آبگرم کریمی (1) ، ایران زمین (2) و حسینی (3) منطقه لاویج چمستان در استان مازندران  با مشخصات طول جغرافیایی ً27وَ04وo52 – ً17وَ58 و o51 شرقی و عرض جغرافیایی ً16وَ24وo36 – ً12وَ59 و o36 شمالی مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه برداری از چشمه ها جهت تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی (تعیین کل مواد معدنی محلول (TDS)، هدایت الکتریکی(Ec)، اسیدیته (pH) ، دما ، مزه و بو) و مقدار کاتیون سرب(+2Pb ) و کادمیم(+2Cd) انجام شد. از مقایسه میانگین TDS چشمه ها مشخص شد که در چشمه ی شماره(1) مواد معدنی بیش تری حل شده است. غلظت کاتیون ها به کمک دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. در بررسی آماری نتایج به کمک نرم افزار SPSS، مشخص شد که بین غلظت کاتیون سرب و هم چنین کاتیون کادمیم در هر سه چشمه اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد و مکان نمونه برداری بر میانگین غلظت این دو کاتیون موثر نبوده و رابطه ی آماری بین غلظت کاتیون سرب (x) و کادمیم (y) وجود دارد. در صورتی که این ارتباط و همبستگی بین غلظت کاتیون سرب و کادمیم با دمای آب چشمه ها وجود ندارد. در بررسی آماری نتایج به کمک نرم افزار SPSS، مشخص شد با توجه به حد مجاز اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای کاتیون سرب (05/0 میلی گرم در لیتر) و کادمیم (01/0 میلی گرم در لیتر) و غلظت کاتیون ها ، آلودگی کاتیون های سرب و کادمیم در این سه چشمه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on some chemical and physical properties and measurment of heavy metals, Lead and Cadmium in three lavidj hot springs of Chamestan area, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Nemati Moghaddam 1
  • H. Ghaforian 2
  • G. R. Amini Ranjbar 2
1 - Dep. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch and Mazandaran Education, Amol
2 Dep. of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

In this study, three hot springs were examined including Karimi (1), Iranzamin (2), and Hosseini (3) located in Lavij region of Chamestan in Mazandaran Province located at 51˚, 58΄, 17˝-52˚, 04΄, 27˝ longitude from the east and 36˚, 59΄, 12˝-36˚, 24΄, 16˝ latitude from the north. Sampling of the springs was done to determine physical/ chemical features such as total desolved mineral materials (TDS), electrical conductivity (EC), acidity (pH), temperature, taste, odor, quantity of lead (pb2+) and cadmium (cd2+) cations. Comparison of average TDS of the spring indicates that more mineral materials were desolved in the spring No.1 . The cations concentrations were measured by atomic absorption device. Results of statistical study of the data (with the aid of SPSS application) indicated that there was no significant difference between concentrations of lead/cadmium cations in three Springs and sampling site would not affect average concentration of the two cations, therefore, there is a statistical relationship between lead (x) and cadmium (y) cations. But there is no relationship/correlation between lead/cadmium cations and the temperature of springs. Results of  statistical study of the data (with the aid of SPSS application) indicated that there was contamination of lead/cadmium cations in the three springs considering the standard allowable quantity of cations for lead (0.05 ppm), cadmium (0.01 ppm), declared by the Department of the Environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Lead
  • Cadmium
  • Hot spring