شناسایی، گسترش و فراوانی زوآنتاریاهای منطقه جزر و مدی جزیره هنگام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده

این بررسی در زمستان 1387 در مناطق جزر و مدی جزیره هنگام انجام و اعضای راسته Zoantharia مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. جهت انجام این بررسی 5 ترانسکت در 5 ایستگاه موسوم به عرب‌ها (N"3/43 '36 ̊ 26 و E"3/23 '52 ̊055)، خنزی (N"32/07 '38 ̊26 و E"32/08 '54 ̊55)، عباس (N"74/14 '39 ̊26 وE "97/43 '54 ̊55)، غیل (N"5/43 '38 ̊26 و E"4/24 '51 ̊055)و اسکله (N"54 '40 ̊26 و E"39 '53 ̊55) در نظر گرفته شد. یکبار نمونه برداری در آغاز زمان جزر انجام شد. هر ترانسکت به طور کامل توسط کوادرات مشبکی با ابعاد 1×1 متر و مربع‌های 10×10 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه ها بر اساس منابع معتبر مورد شناسایی قرار گرفت و تعداد کلنی و پوشش گونه ها در ایستگاه های مذکور با هم مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده 4 گونه متعلق به 2 خانواده از راسته Zoantharia در مناطق جزر و مدی جزیره هنگام شناسایی شد. راسته Zoantharia، از خانواده Zoanthidae دارای بیشترین تراکم و پوشش بود. آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) نشان داد که فراوانی و درصد پوشش زوآنتاریا در ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (05/0P< ). در بین ایستگاه های مورد بررسی، ایستگاه اسکله از نظر پوشش و فراوانی زوآنتاریا ها نسبت به سایر ایستگاه ها برتری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and abundance of Zoantharia in intertidal zone of Hengam Island

نویسندگان [English]

  • H. Dehghani 1
  • P. Nejatkhah Manavi 2
  • H. Rezaei Marnani 3
1 Islamic Azad University, Science and Technology Branch
2 Dep. Of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University
3 National Center of Oceanography
چکیده [English]

This study dealt with identification and investigation of the members of Zoantharia order in tidal zones of Hengam Islands in winter 2009. To fulfill this study, five transects in five stations, Arabha, Khenezi, Abas, Ghil, and Eskele around the island were considered. Sampling was done in the beginning of ebb. Each transect investigated by netted quadrate 1×1m and squares 10×10 cm completely. Samples were identified according to valid references and numbers of colonies of above said stations were compared. According to the findings, 4 species of 2 families of Zoantharia order were identified in tidal zone. From percentage of species frequencies and covering point of view, results of ANOVA of stations showed significant differences (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hengam Island
  • frequency
  • Zoantharia
  • Persian Gulf