اثرات سلنیوم روی عملکرد رشد، هماتوکریت و برخی پارامترهای خون شناسی بچه ماهی قزل آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به منظور بررسی ترکیب آلی و معدنی سلنیوم بر رشد، میزان هماتوکریت و برخی از پارامترهای خون شناسیبچه ماهی قزل آلا (Oncorhynchus mykiss)، آزمایشی در طول دوره 90 روزه در مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان واقع در ساری انجام گرفت. برای انجام کار، در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 سطح سلنومتیونین (2 ،4 و 8 میلی گرم) و 3 سطح سلنیت (2 ،4 و 8 میلی گرم) هر کدام در سه تکرار روی ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. در این تحقیق از 21 عدد مخزن مدور فایبرگلاس به حجم 300 لیتر استفاده گردید. تعداد 30 عدد ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (با میانگین وزنی 2± 15/23 گرم) درون مخازن توزیع و 3 بار در روز (ساعت های 8:00، 12:00 و16:00) به طور دستی تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش فاکتورهای رشد، هماتوکریت و برخی پارامترهای خون شناسی تعیین گردید. نتایج نشان دادند که ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی با افزایش سطح سلنیوم آلی و معدنی اختلاف معنی داری نداشت (05/0 < P ). از سوی دیگردر بررسی میزان رشد وزنی در رابطه با سطوح سلنیوم نتایج نشان داد که افزایش میزان سلنیوم آلی، باعث بهبود وزنی گردیده و میزان آن به طور معنی داری افزایش یافت (05/0 > P ). همچنین شمار گلبول قرمز به ترتیب در تیمارهای 4 میلی گرم سلنیوم آلی و 8 میلی گرم سلنیوم معدنی و شمار گلبول سفید در تیمار 2 میلی گرم سلنیوم آلی کاهش معنی داری ملاحظه شد (05/0 > P). با افزایش سطح سلنیوم آلی و معدنی فاکتورهای هماتوکریت و هموگلوبین اختلاف معنی داری نداشت (05/0 < P). نتایج نشان دادند در کل تیمارها تفاوت معنی داری در شمار افتراقی گلبول های سفید وجود ندارد (05/0 < P). این مطالعه نشان داد تفاوت معنی داری در میزان گلبول های قرمز در تیمارهای مختلف ثبت نگردید . افزودن 8 میلی گرم سلنومتیونین در جیره با افزایش رشد وزنی به میزان 67/23±54 همراه بوده و همچنین افزودن4 میلی گرم سلنیوم آلی و 8 میلی گرم سلنیوم معدنی باعث کاهش تعداد گلبول قرمز و 2میلی گرم سلنیوم آلی باعث کاهش شمار گلبول سفید در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different dietary selenium sources (selenomethionine and selenite) on growth performance, haematocirt and some blood parameters on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • H. Rajabiestrabadi 1
  • H. Emadi 1
  • M. R. Imanpoor 2
1 Dep. Of Fisheries, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Dep. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This study was aimed to determine the role of selenomethionine and selenite on the growth, haematocirt and some blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). A twelve-week feeding trial was undertaken with seven experimental dietary treatments based on a common commercial trout grower diet (FFT2, Chineh,  Tehran, Iran) supplemented with various levels of selenomethionine or selenite.. Rainbow trout (mean weight 22 ±2.5 g) were acquired, acclimated to a 21 tank recirculation (300 l) at a density of 30 fish per tank. All fish in each tank were weighed at t=0 and were fed three times daily at 8:00, 14:00 and 20:00 with each feed. Daily feeding rate was about fed 3% body weight per day. No significant difference was observed in survival rate, FCR and SGR due to the inclusion of selenium in fish diets (P >0.05). Weight gain of rainbow trout increased significantly with the increase of selenium level in the tested diets. The higher weight gain (464.0±60.2 g) was obtained when fish fed on 8 mg kg-1 selenomethionin diet, while the lowest one (390.0±36.5 g) was obtained at the control group. There were significant decreases (P < 0.05) in WBC of 4 mg kg-1 selenomethionine and 8 mg kg-1 selenite with the control and also there were significant decreases (P < 0.05) in RBCs of 2 mg kg-1 selenomethionine with the control. Physiological parameters(haematocirt, hemoglobin, Differential cell count, MCV, MCH and MCHC) were not affected by Se supplementation (P >0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • growth
  • selenomethionine
  • selenite
  • haematocirt