بررسی آلودگی پلی کلروبی فنیل‌ها در رسوبات منطقه تالاب انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

هدف این تحقیق تعیین میزان  PCBدر رسوبات سطحی تالاب انزلی می باشد. لذا نمونه هایرسوب 15 منطقه تالاب در فصل پاییز سال1388با استفاده از نمونه بردارVan  Veen Grab  برداشت و پس از آماده سازی با دستگاه فریز درایر خشک و به روش سوکسله استخراج شد. آنالیزنمونه ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به دتکتورECD  صورت پذیرفت. غلظت PCBΣ (8 ایزومر) بدست آمد. دقت و صحت مراحل کار با استفاده از نمونه مرجع و استاندارد داخلی 29 PCB و 198PCBکنترل شد. بیشترین و کمترین غلظت به ترتیب 79/68 نانوگرم به گرم درایستگاه11 و23/2 نانوگرم به گرم درایستگاه 2 ثبت شد. غلظت PCBsΣاز فاضلاب های صنعتی و شهری بیشتر از فعالیت های کشاورزی متاثر بود. مقادیر بدست آمده در مقایسه با استاندارد محیط زیست امریکا در حد پایین قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on PCB contamination in sediments of Anzali Marsh area

نویسندگان [English]

  • A. Sadegh Asadi 1
  • S. M.B Nabavi 2
  • H. Ghafoorian 1
  • A. Ekram Jafari 3
1 Dep. Of Marine Environment, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Dep. Of Marine Biology, Khoramshahr Marine Science and Technology University
3 Dep. Of the Environment, Tehran
چکیده [English]

Polychlorinated biphenyls constitute a class of synthetic chemicals with a pronounced persistence against chemical/biological degradation, and significant impacts on environment, even at extremely low concentrations. The aim of this work was to determine polychlorinated biphenyls contaminants in surface   sediments (0-5 cm) of 15 rivers entrances of Anzali Marsh in autumn (Dec.2009).The samples were collected using Van Veen Grab. After preparation and freeze–dried, Soxhlet extract and clean up the samples, Concentrations of PCBs (8 congeners) were analyzed using a GC equipped with an electron capture detector.  Procedures were done using MOOPAM manuals. Quality and Accuracy was controlled by reference material, internal standards PCB29 and PCB198.Maximum and minimum concentrations of total PCB (8 congeners) were 68/79 ng g-1 with a standard deviation of 3/64 in S11 and 2/23 ng g-1 in S2 with a standard deviation of 0.38 dry wt, respectively. Concentrations of PCBs at sites influenced by industrial and municipal wastes while agricultural activities were less influential. Measurements confirmed that levels of PCBs pollution in sediments of Anzali Marsh were not especially high in comparison to levels recommended by ERM USA, but total PCB in some sites was more than ERL USA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCB
  • ECD
  • Anzali Marsh
  • Caspian Sea