بررسی پرورش توام ماهی شیربت (Barbus grypus) و بنی (Barbus sharpeyi) با اردک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش در سال 1392 با هدف افزایش بهره وری در تولید ماهی شیربت (Barbus grypus)و بنی (Barbus sharpeyi)توام با اردک در یک دوره پرورش به مدت 8 ماه از فروردین تا آذر ماه در مزرعه حنطوش زاده در روستای دولتی از توابع شهرستان دزفول استان خوزستان انجام شد.در این پژوهش از طرح آماری تصادفی شامل یک گروه شاهد و یک تیمار و هر گروه در یک استخر 3 هکتاری استفاده شده است. در هر دو استخر شاهد و تیمار 900 قطعه بچه ماهی شامل 450 قطعه شیربت و 450 قطعه بنی (50 درصد شیربت، 50 درصد بنی) با میانگین وزنی 67/8±62/20 و 77/7±5/21 گرم معرفی گردید. در استخر تیمار 1350 قطعه اردک 15 روزه 56/47±300 گرمی در 3 مرحله در فواصل زمانی ابتدای دوره، ماه دوم و ماه سوم معرفی شدند. میانگین درجه حرارت در استخر شاهد و تیمار 92/2±68/28 درجه سانتی گراد بود. همچنین میزان pH در استخر شاهد و تیمار  68/0±70/8 و 55/0±61/8 به دست آمد. میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی در گروه تیمار به ترتیب 6/1126 و 770 بدست آمد، بنابراین میانگین تولید دو گونه 23/225±506970 و 55/486±346500 گرم ارزیابی شد. همچنین در استخر شاهد نیز میانگین وزنی ماهی شیربت و بنی 1050 و 660 گرم بود و به این ترتیب، میزان تولید به ترتیب 48/138±472500 و 76/172±297000 گرم محاسبه شد. مقایسه گروه شاهد با تیمار نشان می دهد که در استخر پرورش توام با اردک (تیمار) تولید به طور معنی داری افزایش یافته است (05/0P<). در استخر تیمار که پرورش توام با اردک انجام شد وزن اولیه و وزن نهایی اردک ها به ترتیب 56/47±300 و 38/59±3100 گرم به دست آمد. با توجه به اینکه وزن اردک ها به 3100 گرم افزایش یافت، بنابراین میزان تولید گوشت اردک در هر هکتار 4185000 گرم بود.به طور کلی می توان نتیجه گیری نمود که پرورش ماهیان توام با اردک سبب افزایش تولید و بازده استخرهای پرروشی می گردد. همچنین افزایش میزان تولید گوشت اردک نیز وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به عدم کوددهی در دوره پرورش هزینه های مربوط به خرید کود و نیروی انسانی نیز کاهش می یابد و استخرها به طور مستمر هوادهی می شوند، علاوه بر آن سبب تولید محصولات ارگانیک و سالم می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of integrated Barbus grypus and Barbus sharpeyi fish and duck farming

نویسندگان [English]

  • A. Mohammad Salehi 1
  • A. Askary Sary 1
  • M. Velayatzadeh 2
1 Dept. of Fishery, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran
2 Young and Elite Researchers Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was performed in 2013 with the aim of increasing productivity in Barbus grypus and Barbus sharpeyi breeding, together with culture ducks in a period of 8 months, from April to December, in Hantoushzadeh culture farm, in Dolati village of Dezfoul city in Khuzestan province. In this study 2 random treatments were designed and every treatment was performed in a pool of 3 hectares. In both treatment and control pools 900 pieces of fish consisting of 450 pieces Barbus grypus and 450 pieces of Barbus sharpeyi (50% Barbus grypus, 50% Barbus sharpeyi) with an average weight of 20.62±8.67 and 21.5±7.77 g. In the treatment pond 1350 ducks of 15 days old of 300±47.56 g were introduced in 3 stages at intervals of beginning of the period and at the second and third months. The average temperature in the treatment and control ponds were 28.68 ± 2.92 °C. The pH in the treatment and control ponds was 8.70±0.68 and 8.61±0.55, respectively. As the weight average of Barbus grypus and Barbus sharpeyiin the treatment pond were 1126.6g and 770g,therefore the average production of the two species, was 506970±255.23g and 346500±486.55g respectively. Considering that in the control pool, the weight averages of Barbus grypus and Barbus sharpeyi were 1050 and 660g respectively, and the production was 472500±138.48g and 297000±172.76g, an increased production is noticed in pond with ducks (treatment pond) (P<0.05). In the treatment pond the initial and final weights of breeding ducks were 300±47.56 and 310±59.38 g, respectively. Considering that the weights of ducks rose to 3100 g, the duck meat production was 4185000 per hectares.In general it can be concluded that integration of fish breeding ponds with duck farming increases fish production and efficiency. There is also an increase in the production of duck meat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : reared together
  • Barbus grypus
  • Barbus sharpeyi
  • duck
  • Organic
  • Khozestan Province