بررسی اثر تغذیه ای جلبک Sargassum illicifolium بر تغییرات سطوح ایمونوگلوبولین IgM)) و لیزوزیم در ماهی قزل آلارنگین کمان Onchorhynchus mykiss))

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه فیزیولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه گیاه شناسی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر جلبک Sargassum illicifoliumبر تغییرات سطوح ایمونوگلوبولین IgM)) و فعالیت لیزوزیم در ماهی قزل آلارنگین کمان پرداخته شده است. برای این منظور، شاخص های فاکتورهای خون، ایمونوگلوبولین IgM و لیزوزیم و تغییرات در شاخص های ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 360 ماهی های قزل آلا10±75  گرمی در 4 تیمار به میزان صفر (شاهد)، 5، 5/7، 10 گرم در کیلوگرم جلبک در رژیم غذایی به مدت 2 ماه تغذیه شدند. پس از اتمام ماه دوم پرورش، از هر تیمار 3 نمونه (به تعداد 12عدد) انتخاب شد و فاکتورهای خونی ماهیان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این بررسی نشان داد که فاکتورهای ایمنی خون ماهی هایی که با جلبک سارگاسوم تغذیه شده بودند در مقایسه با گروه شاهد، اختلاف معنی داری( 05/0>P) داشتند. سطوح ایمونوگلوبولین IgM و فعالیت لیزوزیم با افزایش مقدار جلبک سارگاسوم و افزایش وزن، افزایش یافتند.  نتایج حاصل از درصد تلفات نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جلبک، تلفات کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند که این موضوع حاکی از اثر ایمنی زایی جلبک سارگاسوم می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که روند تغییرات ایمونولوژیک در ماهی قزل آلارنگین کمان در نتیجه ی تغذیه با جلبک سارگاسوم افزایش می یابد. افزایش شاخص ها بیانگر اینست که بتاکاروتن موجود در جلبک به شکل قابل توجهی، سیستم ایمنی ماهی قزل آلارنگین کمان را تحریک نموده و باعث افزایش مقاومت آن می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Sargassum illicifolium algae feeding on IgM level and lysozyme activity in Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • N. zamannejad 1
  • H. Emadi 2
  • O. Hosseinzade Sahafi 3
1 1- Dept. of Physiology, Faculty of Biology, Shahid Beheshti University
2 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
3 Dept. of Botany, Faculty of Biology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Main purpose of this research was to study the effects of Sargassum illicifolium on immunoglobulin levels, lysozyme activity of Rainbow trout. Blood levels of immunoglobulin, lysozyme activity of the fish were investigated. Totally 360 Rainbow trout specimens (75±10g )were divided in four groups and were fed with diets containing 0, 5, 7.5 and 10 g of pure dried Sargassum in each kilogram of food respectively, for a period of two months. At the end of the second month of culture, blood samples were taken from 12 fish (3 fish from each group), and sent to the laboratory for analysis. Results indicated that levels of IgM and lysozyme activity in the blood plasma of fish fed with Sargassum illicifolium showed significant statistical differences (P<0.05) with control group. The obtained results, indicate that Sargassum, containing beta carotene, has favorable effects on immunology, resistance and growth of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • immunoglobulin levels
  • lysozyme activity
  • Sargassum illicifolium