ارزیابی سلامت اکولوژیک خورهای بندرعباس از طریق شاخص زیستی BOPA

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

 پژوهشحاضر با هدف ارزیابی سلامت اکولوژیک خورهای سورو، آبی و شیلات در شهر بندر عباس و در دو فصل گرم و  سرد سال 1390در 9 ایستگاه انجام شد. نمونه برداریبامغزه گیر با قطر cm12انجامگرفت و با استفاده از الک 5/0 میلی متری کف زیان شستشو و جدا شدند. بر اساس نتایج  بدست آمدهدر میان گروه های  ماکروبنتوزی، کرم های پرتار با 7/54 درصد بیشترین فراوانی را در سه خور مورد بررسی داشتند. با تطبیق نتایج  حاصل از شاخص زیستیBOPA(Bentic Opportunistic Polychaete and Amphipoda)   که بر مبنای نسبتدو گروه پرتاران و دوجورپایان (آمفی پودا) صورت پذیرفت، آنالیز مقادیر BOPA  نشان داد خور سورو از نظر سطح آلودگی و استرس های محیطی در حد ضعیف  قرار دارد، بالاترین حد شاخص BOPA در میان تمامی خورها، مربوط به خور شیلات و به میزان 58/1 محاسبه گردید، این امر نشان دهنده شرایط ضعیف و بد اکولوژیک این خور است. کمترین مقدار  شاخص به میزان 736/0 مربوط به خور آبی بود، که نمایانگر  وضعیت اکولوژیک نامناسب است اما  در مقایسه بین سه خور مورد مطالعه بهترین وضعیت اکولوژیک را داشت. در  مجموع وبراساسدرجهآلودگی سه خور مورد مطالعه در شرایط اکولوژیک نامناسب و تحت تاثیر درجات مختلف آلودگی و استرس های شدید  محیطی  ارزیابی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of ecological health in estuaries of Bandar Abbas using Biotic Indices Polychaete/Amphipod (BOPA)

نویسندگان [English]

  • J. Jahandari 1
  • R. Mousavi Nadoushan 2
  • S. M. R. Fatemi 1
  • M. Sediq Mortazavi 3
1 Marine Biology Department, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch
2 Fisheries Department, Islamic Azad University Tehran North Branch
3 Chemistry Department, Islamic Azad University Bandar Abbas Branch
چکیده [English]

The present study was performance in the estuaries Soro, Abi and fishery of Bandar Abbas and sampling in the warm season (summer 1390), cold (winter 1390) and the 9 stations was conducted. Based on the results, a total of macro groups, the highest prevalence of polychaete worms (with 54.7 percent) was evaluated in Three regions studied, with matching results of biological indicator BOPA (Bentic Opportunistic Polychaete and Amphipoda) on the ratio of two groups of polychaete and amphipoda performed, value analysis BOPA Show that , Soro estuary pollution and environmental stress levels are weak, The highest index BOPA among all the estuaries, was calculated by 1.58 in Shilat estuary. This reflects poor conditions and bad ecological estuary.. And the minimum value of the index measure to 0.736 Abi estuary, which represents ecological situation is bad, but compared between the three estuaries studied the ecological situation showed. over all, and a based on the degree of pollution three estuaries of study In conditions of extreme stress and classification pollution affected by ecological and environmental unsuitable assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BOPA index
  • ecological health
  • Macrobenthos
  • Bandar Abbas estuaries