بررسی اثر جلبک Dunaliella salina بر تغییرات سطوح ایمونوگلوبولین‌های IgM، IgG، IgA و IgE در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus myksis)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده علوم وفنون دریایی ،واحد تهران شمال

2 سازمان تحقیقات شیلات ایران ، تهران

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر جلبک Dunaliella salinaبرتغییرات ایمونوگلوبین­ها و نرخ ماندگاری ماهی قزل­آلای رنگین کمان می­پردازد. شاخص­های استفاده شده دراین مطالعه تعیین میزان ایمونوگلوبین­های IgM، IgG، IgA و IgE خون و بررسی تغییرات در شاخص­های ایمنی و درصد تلفات ماهیان بوده است. ماهی‌ها در 5 تیمار با تراکم جلبک دونالی یلای خالص به مقادیر صفر (شاهد)، 5، 7، 9و 11گرم در کیلوگرم غذا به مدت 3ماه تغذیه شدند و سپس در دو مرحله، یکی در ابتدای ماه اول)ماهیان 1+_100 گرمی) شاهد 1 و دیگری پس از اتمام ماه سوم پرورش (ماهیان 10+_500گرمی) شاهد2 به علاوه 4 تیمار، برای گرفتن خون به طور تصادفی انتخاب (به تعداد 25 عدد) شدند و نمونه‌های خون جهت سنجش ایمونوگلوبولین به آزمایشگاه، فرستاده شد.  نتایج بدست آمده در این بررسی نشان داد، که سطوح ایمونوگلوبولین­های IgM و IgA در پلاسمای ماهی­هایی که با جلبک دونالی یلا تغذیه شده­اند، دارای اختلاف آماری معنی‌داری (05/0P<) در مقایسه با گروه شاهد می­باشند. سطوح ایمونوگلوبولین­‌های IgM و IgA با افزایش مقدار جلبک دونالی یلا و زیاد شدن وزن افزایش یافت. میزانIgM و IgA به ترتیب به میزان (1 ± 10) و (1 ± 2) میلی گرم در دسی لیتر در پلاسمای ماهی­ها افزایش یافت. سطوح ایمونوگلوبولین­های IgG و IgE تغییری در جهت افزایش از خود نشان ندادند. نتایج حاصل از ثبت درصد تلفات مشخص نمودند که ماهیان در وزن‌های مختلف تلفاتی نشان ندادند که این موضوع حاکی از سازش­پذیری قابل توجه آن­ها با شرایط تغذیه­ای می­باشد. توجه به نتایج حاضر نشان می­دهد که روند تغییرات ایمونولوژیک در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در نتیجة تغذیه با جلبک دونالی یلا افزایش می‌یابد. افزایش این شاخص­ها نشان دهندة این است که بتاکاروتن موجود در این جلبک به شکل قابل توجهی سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان را تحریک نموده و باعث افزایش مقاومت آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Dunaliella salina on different levels of IgM, IgG, IgA and IgE immunoglobulins in Rainbow trout (Oncrohynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • P. Amaninejad 1
  • H. Emadi 1
  • M. Emtyazjoo 1
  • H. Hosseinzade Sahafi 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

Main purpose of this research was to study the effects of Dunaliella microalgae on immunological and survival rate of Rainbow trout. It was planned to measure IgM, IgG, IgA and IgE blood immunoglobulins and find out occurred changes in survival rate of the fish. Rainbow trout specimens were separated in five groups and were fed with diets containing 0, 5, 7, 9 and 11 grams of pure dried Dunaliella in each kilogram of food respectively. Blood samples were taken from 25 random collected fish, at the end of first and third months of culture and sent to the laboratory to measure immunoglobulin factors. Results indicated that levels of IgM and IgA immunoglobulins in the blood plasma of fish fed with Dunaliella algae showed significant statistical differences (P<0.05) with those not received Dunaliella algae. With increased levels of Dunliella in food, and increased weight, levels of IgM and IgA immunoglobulins were also increased. Their measured amounts were 10± 1 and 2 ± 1 mg per deciliter of blood plasma respectively. IgG and IgE immunoglobulins showed no significant difference.
No mortality was observed in any of the groups, showing good adaptation with feeding conditions. Paying attention to the obtained results, indicate that Dunaliella algae containing β- Carotene has favorable effects on immunology, survival and growth of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • immunoglobulin
  • Dunaliella salina