مدیریت هوشمند شرایط کیفی آب در پرورش ماهی کپور معمولی Cyprinus carpioدرمخازن آزمایشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات ،دانشکده علوم وفنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیریت شیلات

چکیده

در این تحقیق امکان مدیریت هوشمند شرایط کیفی آب برای پرورش ماهی کپور معمولی به مدت 1 ماه (از تاریخ 1/2/1388 تا31/2/1388) مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام مطالعه از دستگاه هوشمند طراحی وساخته شده ابداعی استفاده گردید.این دستگاه مجهز به تجهیزات اتوماسیون صنعتی(PROGRAM LOGIC CONTROL) و سنسورهای حساس ودقیق به 3پارامتر  مهم: دما اکسیژن و pH بود . متغیر های فوق در پروژه ماهی کپور معمولی بسیار اهمیت داشته و میزان آن ها به ترتیب دما (25درجه سانتی گراد )،اکسیژن (8میلی گرم در لیتر)و pH برابر(3/7)برای تیمار مجهز شده تنظیم گردید.
کارکرد دستگاه مزبور با تجهیزتوسط دوربین وتجهیزات ارتباطی(تلفن واینترنت)قابلیت کنترل از راه دور را داشت.
3دستگاه  آکواریوم با3 دستگاه ساخته شده تجهیز شد،تا به عنوان آزما یشگر در این پژوهش بکار گرفته شود . 3دستگاه آکواریوم دیگر نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شده که پارامتر های سه گانه مذکور در آن ها به صورت حضوری کنترل و نظارت گردید.
در هر یک از آکواریوم ها 5 عدد بچه ماهی کپور معمولی به وزن های 5-10 گرم رها شد. در هر شبانه روز در آکواریومهای شاهد 3 مرتبه پارامتر های pH)  .اکسیژن و دما ) کنترل  گردید هر دو گروه با یک نوع جیره غذایی تغذیه شدند. در طی دوره بررسی در اکواریوم های شاهدنوسان زیادpH  (9-5) و اکسیژن (12- 5 ) میلی گرم در لیترو دما (29-18)درجه سانتیگراد ملاحظه شدوماهیان آن به تدریج تاروز10مطالعه تلف گردیدند .اما در اکواریومهای تجهیز شده متغیر های سه گانه ثابت باقی ماند. طی مدت مطالعه (31 روزه) 13 عدد از 15 عدد ماهی زنده وسرحال که رشد مناسب داشته ونشان از شرایط خوب زیستی آنها بود باقی ماند. بعد از 31 روز وزن ماهی های تیمار به8±250 گرم رسید. نتایج حاصله نشان داد که این دستگاه می توانددر مدیریت استخرهای پرورش ماهی کارایی بالایی داشته و به مدیران ودست اندر کاران صنعت آبزی پروری در افزایش بهره وری کمک رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intelligent management of water qualitiy conditions of Cyprinus Carpio in experimental containers

نویسندگان [English]

  • A. Vosoghi 1
  • M. Mahdavi 1
  • M. Salehi 1
  • M. A. Golkari 2
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Fisheries Dep., Jihad keshavarzi Organization of South Khorasan Province
چکیده [English]

In this research، The possibility of intelligent management of water qualitiy conditions in Common carp culture was investigated during one month. To perform the study، one intelligent instrument that is constructed by the authors was used in this research. The instrument was equipped with Program Logic Control(PLC) and sensitive sensors for control of three important water parameters including، temperature ،Oxygen and pH.  Three above parameters which are crutial  for   Common carp culture  were adjusted on optimum levels ،temperature at (25Co)،Oxygen at (8 mg / li) and  pH at( 7.3).                                                                              
In each contianer (aquariums) fingerlings 5 to 10gr were released. This instrument could be controll remotely by camera and communication equipments like mobile، telephone and internet. Three other aquariums also were prepared as control group which on them، the above parameters،where countrolled manually. They were checked three times a day during the study.The three mentioned parameters (tempruture ، O2 and pH)in the quiped containers  were exmind countiusely and atumatically duiring whole period of expriments.
On equipped aquariums during 31 days، 13 speciemen،out of  15 alive til end of the study. They seems to be healthy and shows a good growth،which can be considered as a result of favorate invironmental conditions (temprature،O2، pH)
After 31 days period of study، the average  weight of treatment fishes were reached form 5-10gr to 250±8gr. But in 3 control group ،parameters meet a great flactution،vz: tempruture(18-29ºC)، Oxygen (5-12)، and pH (5-9)، leading all control group،s  speciemens being died til end of days of expriment. Result show،s that this instrument(PLC)،can successfully being used for water management of carp cuture ponds.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent management
  • qualitative conditions
  • Common carp
  • Cyprinus carpio