کاربرد داده های دمای سطح و فشار سطح دریای خزر برای مطالعه خشکسالی در استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 سازمان هواشناسی کشور

چکیده

دراینپژوهشکاربرد داده های دمای سطح و فشارسطح دریای خزربرای بارش در استان مازندرانمور دارزیابیقرارگرفته است.داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر در بازه زمانی 30 ساله از سایت بین المللی اقیانوس شناسی و هواشناسی و داده های میانگین ماهیانه 30 ساله بارش از اداره هواشناسی استان مازندران جهت ایستگاه های بابلسر قراخیل نوشهر و رامسر اخذ و ضریب همبستگی بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش استان مازندران در ماه های مختلف سال محاسبه و در هر ماه از خط رگرسیون درجه سوم جهت برآورد آماری استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همبستگی منفی با سطح اطمینان 95 درصد بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش و شاخص بارش استاندارد شده در استان مازندران وجود دارد و می توان نتیجه گرفت با سرد شدن سطح آب دریای خزر در ماه های مختلف سال بارش در استان مازندران کاهش (وجود خشکسالی) و افزایش دمای سطح آب دریای خزر افزایش بارش (رخداد ترسالی) را در استان به همراه دارد. بررسی داده های فشار سطح آب دریای خزر نشان می دهد، با افزایش فشار بر روی دریای خزر بارش و ترسالی افزایش و با کاهش فشار خشکسالی در استان مازندران افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Caspian Sea SST and SLP data for studying drought in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • M. Abediny 1
  • H. Askary Shirazi 2
  • A. Ranjbar 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
3 - Meteorological Organization of Iran
چکیده [English]

In this research, application of seasurface temperature, sea surface pressureandprecipitationin theprovince ofMazandaranwasstudied. Meanmonthlyseasurfacetemperaturedatain30-yearperiodwas obtainedfrom NOAA. Thirty-yearaveragemonthlyprecipitationdata was taken frommeteorologicaloffice of Mazandaran provinceforBabolsar, Qharakhyl,Noshahrand Ramsar stations. The correlation betweenseasurfacetemperaturesand rainfallindifferent months inthe provincewas calculated. Ineachmonth,the thirddegreeregressionlinewasusedforstatisticalestimation. In thepresent study it wasshownthat there is negative correlation,with 95 percent confidence interval,betweensea surface temperatureof Caspian Seaagainstprecipitation and standardizedprecipitationindex inthe inMazandaran Province. It can be deducedthat decreasing sea surface temperature at different months of the year decreases precipitationand rising seasurfacetemperature increases rainfall. Sea surface pressure study also showed that increase in SSP increases rainfall and decrease in SSP increases drought in Mazandaran province. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • province Mazandaran Province
  • sea surface temperature
  • Caspian Sea