بررسی رشد ‌هایدروپونیک و جذب CS پایدار از محلول‌ها توسط Chenopodium album و Amaranthus chlorostachys

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

سازگاری اکولوژیکی علف‌های هرز برای رویش در محیط‌های آلوده به فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو، همچنین قدرت این گیاهان در پالایش آب، خاک، آب‌های زیرزمینی و لجن می‌تواند مبنای استقرار سیستم گیاه پالائی آب با علف‌های هرز محسوب شود. لذا در این مقاله رشد‌هایدروپونیک دو گونه علف هرز Chenopodium album و Amaranthus chlorostchys به منظور پالایش پساب مورد مقایسه قرار گرفته و کارائی پالایش سزیم سنجیده شده است. در این راستا سیستم‌هایدروپونیک با استفاده از محلول هوگلند در دو بستر مایع و جامد مستقر گردید. pH، غلظت دقیق عناصر ماکرو و میکرو و نحوه استقرار بذر و گیاهچه‌ها در محلول به عنوان عوامل محدود کننده رشد گیاه، اثرات متفاوتی بر رشد یا عدم ادامه رشد گیاه داشت به نحوی که Chenopodium album در سیستم‌هایدروپونیک با بستر جامد و Amaranthus chlorostachys در صورت استقرار مناسب در سیستم‌هایدروپونیک بستر مایع، تا سطح مورد نظر رویش یافتند. سپس این دو گیاه به مدت 14 روز در معرض پالایش پساب 5/0 میلی گرم بر لیتر سزیم کلراید قرار گرفتند. کارائی پالایش آب آلوده به سزیم توسط این دو گیاه به ترتیبChenopodium album 57/7 ± 99/52 وAmaranthus chlorostachys 92/3 ± 68/41 درصد بود. این دو گونه همچنین قادر به تجمع سزیم در بخش‌های هوائی گیاه بودند و می توانند گزینه‌های مناسبی برای فرایند گیاه پالائی باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation on hydroponic growth and stable Cs uptake from solutions by Chenopodium album and Amaranthus chlorostachys

نویسنده [English]

  • R. Moogouei
Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ecological adaptation of weeds to grow up solutions contaminated with heavy metals and radionuclides and potential of these plants for remediation of sludge, sediment, ground water, surface water and waste water are essential factors for establishment of a phytoremediation system. In this paper growth rate of Chenopodium album and Amaranthus chelorostachys used for remediation in hydroponic system was compared. Then their remediation efficiency was investigated. This system used the Hoagland medium in sand and trays individually (solid and liquid bed hydroponic system). Macro and micro element concentrations, pH and seedling settlement were limiting factors and significantly affected the plants’ growth. As a result C. album could significantly grow in solid bed hydroponic system while A. chelorostachys was grown in liquid bed hydroponic system. Then these plants were exposed to 0.5 mgl-1 CsCl for a period of 14 days. With exposure of the plants to Cs solution, 52.99±7.57 and 41.68± 3.92 percent of Cs ions were remediated from solutions. Moreover significant accumulation of Cs was occurred in shoots of C. album and A. chelorostachys. Thereforethese plants can be potential candidates for phytoremediation purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water
  • Cs
  • Chenopodium album
  • Amaranthus chelorostachy
  • Hydroponic
  • phytoremediation