بررسی تاثیردامنه جزرومد بر سطح مقطع تعادلی در مصب‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بخش حفاظت سواحل، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 گروه فیزیک دریا، دانشگاه آزا د اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

3 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مصب ها پیکره هایی مهم و تاثیرگذار بر کنترل حرکات رسوب و توزیع آن در سواحل می باشد. اندر کنش موج، جریان و رسوب می تواند تاثیر قابل توجهی بر مشخصات مصب ها داشته باشد. در محل گلوگاه در جایی که حداقل مقطع ورودی است، نیروی غالب برای انتقال رسوب، نوسان جزر و مد است. دامنه جزر و مد، یکی از عوامل تاثیر گذار بر سطح مقطع تعادلی می باشد. روابط تجربی شناخته شده میان حداقل مساحت سطح مقطع ورودی مصب ) A ( و منشور جزر و مدی توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. محققین بررسی گستردهای در مورد روابط A=CPn انجام دادند. A حداقل مساحت مقطع دهانه )نسبت به میانگین تراز دریا(، P تایدل پریسم می باشد.
درتحقیق زیر با استفاده از خروجی مدل سازی رابطه مساحت سطح مقطع کانال با منشور جزر و مدی (Tidal prism) بررسی شد، و ضرایب تجربی C 6 و ×01- 2و 6 ×01-5 ، n=1 بدست آمد . سپس مقادیر این ضرایب با روابط تئوری)رابطه دین(، مقایسه شد. مقایسه نتایج با تحقیقات انجام شده، نشان دهنده توافق خوب بین آنها بود. همچنین مشاهده شد بین دو پارامتر مساحت سطح مقطع کانال با منشور جزر و مدی و دامنه جزرومدی رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of tide range on equilibrium of section-area of inlet of estuaries

نویسندگان [English]

  • A. Karami Khaniki 1
  • F. Bakhshandeh 2
  • K. Lari 3
1 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI)
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Estuary inlets are important elements influencing control of sediment movement and its distribution on the coast. Wave, current and sediment interaction can have a significant impact on inlets’ profile. At the bottleneck, the point where the minimum entry level is created, dominant force for transport of sediment is tidal fluctuations. Known empirical relationship between cross-sectional area at the inlet (A) and tidal prism (P) has been studied by various workers. Researchers have carried out extensive studies on A and Prelation in which A is the minimum cross-section area (in comparison with average sea level) and P is tidal prism. Their input on 28 estuaries of the United States showed high-coefficient values in a table in which C= 4.6 × 10 -4 and n= 0.85 also C= 6.5 × 10 -5 and n= 1 are the best values (high regression coefficient) for these coefficients. Various researchers continued these studies and could provide a relation that is far right applicable to other coastal areas with different tidal patterns. Results of studying n and c coefficients by Marcel was expressed that for various estuaries and tidal ranges of microtidal to mesotidal, one is the best power for n. In the following research using outputs of modeling the relationship between canal cross-section area with tidal prism was studied and c and n=1 coefficients were calculated, respectively, 2×10 -5 and 6×10 -6 for modeling and relationship theory (dean). Then we compared results between the theory and modeling. We also observed a direct relationship between the two parameters of channel cross-sectional area and tidal prism. Relationships were presented for inlets’ section width and tidal prism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tidal current
  • area cross-section
  • tidal prism