بررسی اثر عصاره تخم کدو تنبل (Cucurbita pepo) و β17ـ استرادیول برروی محور HPG در ماهی گورامی سه خال Trichogaster trichopterus))

نویسندگان

1 واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر عصاره کدو تنبل (Cucurbita pepo) وβ17 ـ استرادیول (E2) برروی محور HPG در جنس نر ماهی گورامی سه خال مورد ارزیابی قرار گرفت.هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر عصاره کدو تنبل بر سطوح هورمون‌های جنسی و نیزبررسی تغییرات بافت کبد بود.بدین منظور100 قطعه ماهی نر نابالغ با میانگین وزنی 5/0±5/2 گرم در 10 گروه تیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند.ماهیان در گروه‌های مختلف تحت تیمار، با عصاره تخم کدو تنبل وE2 بطور جداگانه (10،20، 30و50میلی گرم در هرکیلوگرم وزن ماهی) و نیز دو گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد.کنترل 1 دریافت کننده 20 میکرولیترمتا نول و کنترل 2 بدون تزریق بودند.20 روز پس از پایان آزمایش ماهیان تشریح شدند. هورمون‌های استرادیول و تستوسترون و همچنین یون Ca+2 مورد ارزیابی قرار گرفت.بررسی حاصل از مقایسه سطح هورمون‌های استرادیول و تستوسترون و همچنین یون Ca+2 اختلاف معنی‌داری را در تیمارهای I و II با، تستوسترون(1/1)، استرادیول (0/83)، یون Ca+2 (73/19)، تیمارIII با تستوسترون (34/1)، استرادیول (396/1)، یون Ca+2(65/20)، تیمار IV با تستوسترون (8/1)، استرادیول (682/1)، یون Ca+2 (86/22)، تیمار v باتستوسترون (88/0)، استرادیول (55/2)، یون Ca+2 (43/24)،تیمارVI با، تستوسترون (91/0)، استرادیول (54/3)، یون Ca+2 (15/27)،تیمارVII با،تستوسترون (97/0)، استرادیول(41/4)،یون Ca+2 (80/30)، تیمار VIII با تستوسترون(08/1)،استرادیول(45/6)، یون Ca+2 (32/35) که به ترتیب دریافت کننده دوزهای 10،20،30 و50 میلی گرم در هر کیلوگرم عصاره تخم کدو تنبل و 10،20، 30و50 میلی گرم در هر کیلوگرم E2 بودند. در مقایسه با گروه شاهد، تستوسترون (78/0)، استرادیول (52/0)، یون Ca+2 (46/16)اختلاف معنی‌داری نشان داد.(05/0>P). نتایج حاکی از تاثیر گذاری بیشتر تیمارVI وVIII بر سطح هورمون‌های تستوسترون و استرادیول و همچنین یون Ca+2 در مقایسه با سایر تیمارها و نیز تیمار کنترل در ماهی گورامی سه خال نر بود. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که عصاره کدوتنبل احتمالا می‌تواند سبب القای رسیدگی جنسی در جنس مذکرگردد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cucurbita pepo extract and 17β-estradiol(E2) on HPG axis in Three-spot gourami (Trichogaster tricopterus)

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 2
  • S. Omidi 1
1 Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University
2 Iranian Fisheries Research Organization , Tehran
چکیده [English]

The   effect  of   Cucurbita  pepo  extract and  17β-estradiol(E2) on  HPG  axis  was  investigated  in  male  Three  spot  gourami. The purpose of this research was evaluated effect of Cucurbita  pepo on sex steroids level and measurement of blood calcium and also changes of liver tissue. Therefore, 100specimen of immature male fish with mean weight (2.5±0.5g) were evaluated in 10 treatments. The fishes in different groups were treated with Cucurbita pepo extract and the E2 separately. (10, 20, 30,50mg/Kg body weight).There was two groups as controls. Control I received 20µL methanol and control II was intact. After 20 days experimental, fishes were dissected. To measure the steroid hormones and calcium ion, tissue fluids were separated and the level of estradiol, testosterone and calcium ion analyzed. Results showed that level of sex steroid and Ca+2,for Cucurbita  pepo extract in treatments I and II were 1.1,0.83,19.73 , for treatment III were 1.34,1.4,20.65 , for treatment IV were 1.8,1.68,22.86 and level of sex steroid and Ca+2, for (E2) in treatment V were 0.88,2.55,24.43and VI treatment was 0.91,3.54,27.15 and for treatment VII were 0.97,4.41,30.80, for treatment VIII were 1.08,6.45,35.32 in comparison with control group(0.78,0.52,16.46)that were significant (P<0.05). These results showed that treatments IV and VIII were more affected by level steroids and   Ca +2 ions in male Three spot gourami. The overall conclusion is that extract of Cucurbita  pepo could possibly induce sexual maturity in male Three spot gourami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucurbita Pepo
  • E2
  • three spot gourami