بررسی تاثیر هورمون 17 آلفا ـ متیل تستوسترون بر رنگ پذیری ماهی زروک Scatophagus argus

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 بهداشت آبزیان، موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

17آلفا- متیل­تستوسترون از جمله آندروژن­هایی است که در سیکل جنسی نقش دارد و جهت افزایش رشد و تغییر صفات ثانویه مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق اثر سه دوز مختلف از این هورمون (300، 400 و 1000 میلی­گرم در کیلوگرم جیره) به همراه تیمار شاهد (بدون هورمون) بر خصوصیات ثانویه جنسی (رنگ­پذیری) ماهی Scatophagus argusبررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط قوی بین شرایط فیزیولوژیک ماهی با رنگ پوست و خصوصیات ثانویه­ی جنسی این ماهی وجود دارد و با افزایش دوز درخشندگی در ته رنگ ماهی بیشترگردید.ته‌رنگ، ناحیه‌ی جانبی بدن در نمونه‌های ماهی با دوزهای 0، 300 و 400 اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P>)، در حالی که با دوز 1000 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره دارای اختلاف معنی‌دار بود (05/0P<) و بیشترین میزان ته­ رنگ در نمونه‌های ماهی با دوز 1000 مشاهده گردید. این نتیجه نشان از تمایل به افزایش ته ‌رنگ قرمز دارد. ضمن آن‌که در تمامی دوزهای مورد بررسی اختلاف معنی‌داری در میزان ته ‌رنگ بین باله‌ی دمی و تنه دیده می‌شد (05/0P<). از طرفی فاکتور ته‌رنگ در ناحیه‌ی باله‌ی دمی در ماهیان، نیز دارای اختلاف معنی‌دار بوده (05/0P<) و روند کاهشی را به سمت ته‌رنگ قرمز نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of 17 α-methyl testosterone on the secondary sex characteristics in the Scat (Scatophagus argus)

نویسندگان [English]

  • M. Shahidian 1
  • S. M. R. Fatemi 2
  • I. Sharifpour 3
  • A. Mashinchian 2
  • Sh. Jamili 2
  • Sh. Kakoolaki 3
1 Marine Biology Dep. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Marine Biology Dep. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Iranian Fisheries Research Organization. Tehran
چکیده [English]

17 α-methyl testosterone is an androgenic hormone and is involved in the sexual cycle and is used in increasing growth and masculinization. In this study, effects of different doses of hormone (300, 400 and 1000 mg/kg) with a control treatment (0 mg/kg) on color measurement on scat (Scatophagus argus) were studied. Color was measured by color and appearance measurement system. The results indicated an increase in red pigment in fish specimens. Dosage of hormone was increased to watch shiny red color after about 45 days. Our results indicated a strong relationship between physiological characteristics of fish and color and secondary sex characteristics.Tinge in lateral region of the body in fish specimens with doses of 0, 300 and 400 was not significantly different (P>0/05), while dose of 1000 mg kg diet was significantly different (P<0/05). And the most colored fish specimens were observed with dose of 1000. This result showed the tendency to increase red tinge with an increase in dose. While all doses studied, no significant differences were seen in the tinge of the tail fin and trunk (P<0/05). However tinge factor in the tail region fin of fish, was significantly different (P<0/05) and decreased toward red tinge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17α-methyl testosterone
  • Scatophagus argus
  • secondary sex characteristics
  • color measurement