مقایسه اثرات محلول‌های ایزواسموتیک (پلی اتیلن گلیکول، اتیلن گلیکول، سوکروز، مانیتول، نمک طعام و گلیسرول) بر رشد و مورفولوژی Dunaliella salina

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر محیط کشت جانسون(بدون نمک) و محیط کشت‌های ایزو اسموتیک مختلف بر رشد (نقسیم سلولی و وزن تر) و مورفولوژی سلول دونالیلا سالینا مورد بررسی قرار گرفت. فشار اسمزی معادل فشار اسمزی محلول‌های 5/2 و 5/7 و 5/12 درصد نمک طعام، با ترکیبات مختلف شامل پلی اتیلن گلیکول، اتیلن گلیکول، سوکروز، مانیتول، نمک طعام و گلیسرول بر پایه محیط کشت جانسون تهیه شد. درصد‌های مختلف پلی اتیلن گلیکول و نسبت‌های مختلف نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول نیز از جمله تیمار‌ها بودند. سویه جلبک مورد آزمایش از آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تهیه و در ارلن‌های 250 میلی لیتری در 100 میلی لیتر محیط کشت، کشت داده شد. شرایط کشت در آزمایشگاه با ایجاد محیط کشت استریل، شدت نور 5000 لوکس، دمای2 25 و هوادهی روزانه یک ساعت فراهم شد. آزمایش پس از سازگاری جلبک به مدت 12 روز ادامه یافته و هر روز بررسی و شمارش سلولی انجام شد. نتایج بررسی رشد، در این تیمارها نشان داد که رشد بهینه در تیمار 5/7 درصد نمک اتفاق افتاد و دور شدن از غلظت بهینه نمک، سبب کاهش معنی‌داری در رشد گردید(05/0P<) اما وزن یک سلول در تیمار 5/7 درصد نمک طعام، کاهش معنی‌داری نسبت به دو تیمار دیگر داشت (05/0P<)، این امر به دلیل تقسیمات سلولی فراوان قابل انتظار بود. نتایج نشان داد که در محیط کشت جانسون بدون نمک و محیط‌های ایزو اسموتیک غیر نمکی، سویه مورد آزمایش قادر به خوگیری نبوده و اثر تیمار پس از ایجاد تغییرات مورفولوژیک در سلول جلبک دونالیلا سالینا، به مرگ آن منجرشد. این تغییرات در محیط پلی اتیلن گلیکول و اتیلن گلیکول شدیدتر و سریعتر از سایر تیمار‌ها رخ داد. در تیمار گلیسرول، به ویژه در تیمار ایزواسموتیک با محیط نمک طعام 5/7 درصد، تغییرات مورفولوژیک ناچیز بوده و مرگ سلولی بسیار با تأ خیر اتفاق افتاد. اما دراین تیمار هم جلبک قادر به تکثیر نبود. نتایج گویای این حقیقت است که محیط واجد نمک نه تنها شرایط اسمزی مناسب جلبک دونالیلا سالینا را فراهم می‌سازد بلکه محیط یونی مناسبی برای فرایند‌های زیستی لازم در این جلبک را نیز ایجاد می‌کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of ionic and nonionic iso osmotic and different NaCl solutions on morphology and proliferation of the Dunaliella salina

نویسندگان [English]

  • A. S. Borhani Sabzevar 1
  • M. Ghorbanli 2
  • A. Sateie 2
1 Science Faculty, Biology Department, Golestan University, Gorgan
2 Biology Department, Islamic Azad University Gorgan Branch
چکیده [English]

In this experiment, we studied the effects of ionic and nonionic iso osmotic and defferent NaCl solutions on morphology and proliferation of biflagellate, halophilic micro alga, Dunaliella salina.
Osmotic pressure of 2.5%, 7.5% and 12.5% NaCl solutions were selected for preparing of iso osmotic solution (glycerol, ethylene glycol (EG), poly ethylene glycol (PEG), sucrose, mannitol and NaCl). Materials were added to Johnson medium.
Dunaliella salina was obtained from Biology Department of Islamic Azad University, Unit of Gorgan. Growth condition was fixed in all experiments (litght, 5000 Lux, aeration, 1 hour daily, temperature, 255oC,).
The microscopic results showed that Dunaliella salina not only can not proliferate in the iso osmotic solutions, without NaCl but also misses the mobility and finally dies after defferent times, in different solutions. Neverthless in the salt solutions Dualiella salina can proliferate and shows normal morphology and mobility. Based on results of this experiment, optimum proliferation occurred in 7.5% NaCl.
Cell fresh wight wa less in 7.5% NaCl (probably because of more proliferation in this treatment). Chlorophyll a, Chlorophyll b, and -Carotene showed significant increases in 7.5% NaCl. It seems that Dunaliella salina can not adopt with nonionic osmotic stress. Lack of Na+, can destroy ion homeostasis and the power of resistance. Decrease or increase Na+ from optimum concentration is the stress that effects on activities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isosmotic
  • Morphology
  • growth
  • Dunaliella salina