بررسی سیستم‌های مبدل انرژی امواج دریا در بندرانزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق نتایج مدلسازی عددی با استفاده از مدول SW Mike 21 برای تخمین چگالی انرژی موج در منطقه ی دور از ساحل بندرانزلی در سال 2002 مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان چگالی انرژی قابل استحصال از موج  588/0، توان موج  187/2، چگالی توان موج  53/125 و چگالی توان باد 396/10محاسبه گردید.در این تحقیق بعد از بررسی مبدل‌ها و روش‌های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، ضمن محاسبه توان و چگالی انرژی قابل استحصال از موج ماهانه، چگالی انرژی حاصل از باد نیز در این منطقه محاسبه و سپس مقایسه‌ای میان این دو صورت گرفت. بعد از رسم گل موج یکساله بهترین مبدل جهت استحصال انرژی موج با توجه به شرایط بندر انزلی، مجموعه‌ای از شش مبدل پلامیس که توانی حدود 5/4 مگا وات دارد پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of ocean wave energy converter systems (OWECS) in Anzali Port

نویسندگان [English]

  • K. Lari
  • G. Abbasian
  • A. Mohseni Arasteh
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this research the results of wave simulation by SW module of Mike 21 are used to estimate the wave energy density at the offshore area of Anzali Port in 2002, the usable wave energy density is calculated to be 0.588 , generated power 2.18 , wave power density 125.43  and wind power density 10.396 .
In addition to study of different convertors and various methods of generating wave energy, monthly power and energy density of waves are calculated, and based on the achieved results a comparison between the calculated amounts is done. Finally a combination of six Pelamis Convertor is identified as the best solution, based on the yearly Waverose graph, the power of which would be about 4.5 MW. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave energy density
  • wave power
  • Wind power
  • Anzali port