بررسی اثر سیلی مارین و 17ـ بتا استرادیول بر شاخص گنادی وتغییرات بافتی تخمک‌ها در ماهی ماده‌ی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، اثر سیلی مارین (silymarin) و 17ـ بتا استرادیول (E2) بر میزان شاخص گنادی و تغییرات بافتی تخمک‌ها در جنس ماده‌ی ماهی گورامی سه خال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 100 قطعه ماهی ماده‌ی نابالغ با میانگین وزنی 5/0±5/2 گرم در 8 گروه تیمار و2گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان در گروه‌های مختلف تیماری با سیلی مارین و E2 بطورجداگانه (دوزهای 10، 20، 30 و50 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن ماهی) و نیز دو گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. کنترل 1 دریافت کننده 20 میکرولیتر متانول و کنترل 2 بدون تزریق بودند. 20 روز پس از پایان آزمایش بافت تخمدان ماهیان خارج و توزین گردید. سپس ساختار بافت شناسی تخمدان و میانگین شاخص گنادی آنها با گروه کنترل مقایسه گردید. بررسی حاصل از مقایسه شاخص گنادی اختلاف معنی داری را در تیمارهای 1 و 2 با GSI (2/1درصد)تیمارهای3 و 4 با GSI (8/1 درصد)، تیمار 5 با GSI (7/0 درصد)، تیمار 6 با GSI (2/1 درصد)، تیمارهای 7 و 8 با GSI (75/1 درصد) که به ترتیب دریافت کننده دوزهای 10،20،30و50 میلی گرم در هر کیلوگرم سیلی مارین و 10،20،30و50 میلی گرم در هر کیلوگرم E2 بودند، در مقایسه با گروه شاهد با GSI (5/0 درصد) نشان داد (05/ 0 P<). این امر در بررسی مقاطع بافتی نیز مورد تایید قرار گرفت. نتایج بافتی حاکی از تاثیرگذاری بیشتر تیمارهای با دوز 50 mg/kg سیلی مارین و 17 ـ بتا استرادیول به علت شروع حرکت وزیکول زایا بر رشد و رسیدگی اووسیت‌ها در مقایسه با سایر تیمارها و نیز گروه کنترل در ماهی گورامی سه خال ماده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Silymarin and 17β estradiol on gonadosomatic index and histological changes of oocytes in female Three spot Gourami. (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzadeh sahafi 2
  • S. Rezaee 1
1 Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Effects of silymarin and 17β estradiol (E2) on gonadosomatic index and histological changes of oocytes were investigated in female Three spot Gourami. 100 immature female fish with mean weight of (2.5±0.5g) were evaluated in 8 treatments with 2 control groups. The fishes in different groups were treated with silymarin and E2 separately (10,20,30,50 mg/kg). Control one received 20µL methanol and control two was intact. After 20 days experimental fishes ovaries removed and weighted.
Histopathological studies of ovary and gonadosomatic indires of fishes of the 8 tretments were compared with those of control groups, fishes. Statistical analysis showed that the results of comparison of amount of GSI for silymarin in first and second treatments was 1.2% and for third and fourth treatments was 1/8% Amount of GSI for (E2) in fifth treatment was 0.7% and sixth treatment was 1.2% and for seventh and eighth treatments it was 1.75% in comparison with control group which was 0.5% these defferences were significant (P<0.05). This result was approved by histopathological finding which showed that fourth and eighth treatment were more effective because begining moving Germinal vesicle on growth and maturation of oocytes in female three Spot Gourami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silymarin
  • 17β estradiol
  • three spot gourami
  • oocytes
  • Ovary
  • gonadosomatic index