شناسایی اسفنج‌های منطقه بین جزر و مدی در شمال غربی جزیره هنگام، خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشکده شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

نمونه‌های اسفنج­ با گشت زنی در منطقه بین جزر ومدی جزیره هنگام در زمان بیشینه جزر از ایستگاه آب شیرین کن در شمال غربی جزیره به مختصات جغرافیایی N˝55΄40˚26 و E˝17΄52˚55 در مرداد ماه سال 1388 جمع‌آوری گردید. نمونه‌برداری در یک نوبت و بدون استفاده از تجهیزات خاص انجام گرفت. برای شناسایی نمونه‌های اسفنج از روش هضم اسیدی و برش‌گیری ساختار اسکلتی استفاده گردید. همه نمونه‌های اسفنج شناسایی شده، از رده Demospongiae و سه راسته Hadromerida، Haplosclerida، Dictyoceratida و شش خانواده Suberitidae، Clionidae، Callyspongidae، Chalinidae،Niphatidae،Spongiidae  بودند. از این ایستگاه در کل شش گونه Callyspongia sp.1، Gelliodes fibrosa، Haliclona sp.،Spongia officinalis ،  Cliona dioryssو  Pseudosuberites mollis شناسایی شد. این پژوهش از نخستین مطالعات جهت شناسایی اسفنج‌های جزایر ایرانی بر اساس برش‌گیری میکروتومی ساختمان اسکلتیدر ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of sponges of off shore zone in North-West of Hengam Island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • S.S. Eisapor 1
  • Sh. Safaeian 2
  • A. Esmaeili 3
  • H. Vakili Amini 2
  • R. Bavandi 2
1 Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University & Member of Young Researchers Club Mianeh Branch
2 Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Faculty of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study marine sponges of  intertidal zone of Hengam Island in Persian Gulf were collected at  spring low tide in desalination station in northwest of  at  location  55˚ 52΄ 17˝ E & 40˚ 26΄ 55˝ N (August 2009). For identifying these sponges acid digestion method and microtome section were used. All the identified sponges were from class Demospongia, 3 orders (Dictyoceratida, Hadromerida, Haplosclerida,) and 6 families (Suberitidae, Clionidae, Callyspongiidae, Chalinidae, Niphatidae, Spongiidae), and revealed six genera from Desalination Station: Callyspongia sp.Gelliodes fibrosa, Haliclona sp. Cliona dioryssa, Pseudosuberites mollis and Spongia officinalis. This Research is the first study to identify sponges of this Iranian islands based on microtome sectioning of their skeletal structures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marine sponges
  • identification
  • microtome- sectioning
  • Hengam Island
  • Persian Gulf