بررسی درصد و شدت آلودگی های انگلی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus sericeus amarus)در رودخانه زردی(مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

3 بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، مرکز تکثیر و پرورش شهید رجایی ساری( سمسکنده)

چکیده

در طی این بررسی  که در پاییز و زمستان 1388 و بهار 1389  صورت پذیرفت در مجموع 59 عدد ماهی مخرج لوله ای از دو ایستگاه در رودخانه زردی( واقع در سواحل جنوب شرقی دریای خزر ) توسط تور سالیک (ماشک) صید شدند و مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. ماهیان پس از صید بصورت زنده به آزمایشگاه  مرکزشهید رجایی انتقال داده شدند. نمونه ها به روش قطع نخاع کشته شده و بیومتری شدند.  اندام های مختلف ماهی شامل چشم ،پوست، آبشش، دستگاه گوارش ،عضله و غیره مورد بررسی انگل شناسی قرار گرفتند. در کل 6 گونه انگل به شرح زیر در نمونه های مورد بررسی ، شناسایی گردید.  انگل تریکودینا Trichodinasp. از پوست و آبشش ، انگل داکتیلوژیروسsp. Dactylogyrus از آبشش ، انگل ژیروداکتیلوس Gyrodactylus sp.  از پوست و آبشش ، انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئوم Diplostomumspathaceum از چشم  ، انگل پوستو دیپلوستوموم sp.   Postodiplostomumاز پوست ، انگل کاپیلاریا آمورنسیس amurensis Capillaria از روده مشاهده شد.انگل تریکودینا با 15/49 درصد بیشترین و انگل دیپلوستوموم با55/13درصد کمترین میزان آلودگی را در نمونه های ماهی به خود اختصاص دادند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the prevalence and intesity of parasitic infection in Rhodeus sericeus amarus of the Zardi River (Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • M. Taghavi 1
  • B. Mokhayer 1
  • A.A. Saeedi 2
  • S.H. Mosavi 3
1 Fisheries Dep., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Anestitute of Ecologic South of Caspian Sea, P .O.Box:961 Sari,Iran
3 Shahid Rajaee aquaculture center of Sari, P .O.Box: 833 Sari,Iran
چکیده [English]

A total of 59 specimens of Rhodeus  sericeus amarus  are  caught by handnet from two different station of Zardi River in the south-eastern costal of Caspian sea at the autumn and winter of 2009 and spring of 2010 . The fishes were transported alive to the laboratory of Shahid Rajaee site. They killed by cutting their spinal cord and then measured and weighed.The eye ,skin,gill,digestive system,muscle and the other organism´s of the specimens were examined for parasite infestation.
Six parasites species were identified.These parasites are as following:
 Trichodina sp. from skin and branchia, Dactylogyrus sp. from branchia, Gyrodactylus sp. from skin and branchia, Diplostomum spathaceum from eye̓ s, Postodiplostomum sp. from skin, Capillaria amurensis from intestine were found in the Rhodeus  sericeus amarus  of Zardi River.The most prevalent parasite was Trichodina sp. (49/15%) and the least was Diplostomum spathaceum(13/55%)

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasites
  • Rhodeus sericeus amarus
  • Prevalence and intensity
  • Zardi River
  • Mazandaran