شناسایی ترکیبات اسیدچرب و مطالعه اثرات عوامل محیطی بر تغییرات فصلی این ترکیبات در دوگونه از شکم پایان غالب در خلیج چابهار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مرکز ملی اقیانوس شناسی ، گروه علوم زیستی دریا ، تهران

چکیده

ترکیبات اسید چرب و تغییرات فصلی این ترکیبات در دو گونه از شکم پایان غالب منطقه  خلیج چابهار واقع در جنوب شرقی ایران و شمال دریای عمان ، شامل نریتا تکستیلیس و توربو کوروناتوس شناسایی و بررسی شد. سپس عوامل محیطی شامل دما ، کلروفیلa   و شوری به طور ماهانه اندازه گیری و اثرات آن ها در تغییرات ترکیبات اسید چرب توسط روش های آنالیز آماری بررسی شد. توسط روش کروماتوگرافی گازی 12 اسید چرب در نریتا تکستیلیس  و 15 اسید چرب در توربو کوروناتوس شناسایی شد. بر طبق نتایج کروماتوگرافی گازی در نریتا تکستیلیس اسیدهای چرب غیر اشباع غالب بر اسیدهای چرب اشباع شده بودند و اسید اولییک اسید چرب غالب در این جاندار بود در حالیکه در توربو کوروناتوس اسیدهای چرب اشباع شده غالب بوده و اسیدچرب اصلی اسید پالمیتیک بود. نتایج آنالیز آماری ارتباط معنی داری بین اسید اولییک و دما ، اسید گادولییک و کلروفیلa و اسید مارگاریک با شوری را در  نریتا تکستیلیس نشان داده و در توربو کوروناتوس شوری تنها فاکتور محیطی بوده است که ارتباط معنی دار با اسید لیگنوسریک نتیجه داده است. در نتیجه گیری کلی می توان گفت که محتویات اسید چرب در جانداران متفاوت بوده و همچنین فاکتورهای محیطی اثرات متقاوتی بر تغییرات جانداران در دوگونه از یک رده و حتی در یک زیستگاه مشترک نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of fatty acid contents and study the effects of environmental factors on their seasonal variations in two dominant gastropods of Chabahar bay

نویسندگان [English]

  • N. Sajjadi 1
  • P. Eghtesadi 2
1 Environment Dep., Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Marine living Sciences Department, Iranian National Center for Oceanography, Tehran, Iran
چکیده [English]

Fatty acid contents and their seasonal variations studied in Nerita textilis and Turbo coronatus, two dominant gastropods of Chabahar bay, in the South east of Iran and northern part of Oman Sea in Indian Ocean. This area provides high rates of primary productivity and so a diverse food source for mollusks. Environmental factors, including temperature, chlorophyll a and salinity measured monthly and their effects on fatty acids variations considered by statistical analysis. By Gas Chromatography twelve and fifteen fatty acids identified in Nerita textilis andTurbo coronatus, respectively. Unsaturated fatty acids dominated over saturated ones in Nerita textilis and oleic acid was the major fatty acid, while saturated fatty acids were dominants in Turbo coronatus and the major fatty acid was palmitic acid. Statistical analysis showed correlation of oleic acid with temperature, gadoleic acid with chlorophyll a and margaric acid with salinity in Nerita textilis , while salinity was the only environmental factor which showed correlation with lignoceric acid in Turbo coronatus . In conclusion it could be finding that the fatty acid contents might be different and also, there could be different effects of environmental factors on fatty acid variations in two species of a class in a common habitat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty Acids
  • Gas Chromatography
  • gastropods
  • Environmental factors
  • Seasonal changes