بررسی کمیت و کیفیت آلاینده پساب صنعتی حاصل از تولید کاغذ و کاربرد نانوجاذب GA- 88 جهت حذف فنول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی دریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

کربن فعال با حفره نانو از جنس لیمو به  GA- 88 نام گذاری شده است. استفاده از فن آوری نانو در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی و پساب کارخانه های صنعتی  ، نقش اساسی و کارایی بالایی دارد. در این تحقیق توانایی جاذب GA- 88 با حفره نانو در حذف فنول مورد بررسی قرارگرفت. بهینه سازی  شیمیایی نانو جاذب GA- 88 توسط فسفر یک اسید با غلظت های 10و 15 درصد انجام گرفته است. سپس عوامل مؤثر در جذب فنول، اثر تغییر pH، در محدوده ی 2 تا 12 ، زمان ما ندگاری 15 تا 75 دقیقه مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت تغییر pH ،در پایین تر از 7 در قابلیت جذب بسیار مؤثر بوده است. بطوریکه در 2pH=  و 12 pH=به ترتیب، شدت جذب 1/99و 1/63 درصد ظرفیت جذب 82/19 و 62/12 میلی گرم فنول بر گرم جاذب، مشاهده شده است زمان بهینه شده جهت حذف  فنول با غلظت 200و800 میلی گرم بر لیتر در 15 دقیقه  اول بوده است . در این فرآیند معادله سرعت شبه  درجه دوم در مقایسه با معادله ی شبه درجه اول ، نانو جاذب GA- 88 را با ثابت سرعت ،  به ترتیب  برای غلظت 200 و 800 میلی گرم بر لیتر  به خوبی توصیف کرد. برای تشریح تعادل جذب  از مدل های لانگمویر و فروندلیج استفاده شده است  نتایج نشان می دهد که مدل لانگمویر برای هر دو غلظت 200 و 800  میلی گرم بر لیتر بهتر از مدل فروندلیچ بر ازش شده است و مقدار  مربوط به لانگمویر به ترتیب 1و 999/0 بدست آمده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying Quality and Quantity of Industrial Wastewater Pollutants as a ResultofProducing Paper & Application ofGA-88Nano Absorbing for minting Phenol

نویسندگان [English]

  • A. Asadi Mazdi
  • H. Ghafourian
Marine chemistry Dep., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Activated carbon with nano hole made of lemon is called GA-88 in this research.
Using nano technology in the way of decreasing effects of polluting environment and wastewater of industrial factory including water plays important role and has high efficiency. In this research ability of GA-88 absorbent with nano hole for elimination of phenol has been studied. Chemical optimization of nano absorbent GA-88 has been performed by using acid phosphoric with densities 10% and 15%. Then effective factors for absorbing phenol, effect of change in pH at range of 2 to 12, time of duration until 15 to 75 minutes was exactly studies and assessed. Change in pH at lower than 7 was very effective on ability of absorption so that under pH=2 and pH=12 intensity of absorption 99.125% and 63.1% and absorption capacity 19.825% and 12.62%mg phenol /gr GA-88 /liter respectively. Time of optimization for eliminating phenol with density of 200mg/liter and 800mg/liter was at first 15 minutes. In this process the quasi second grade speed equation in comparison to quasi first grade speed equation, GA-88 nano absorbent with fixed speed is suitably defined as 5.12 x 10-3 mg-1.min-1 and 2.35mg x 10-3 for density of 200mg/liter and 800mg/liter. In order to describe balance of absorption it is used from Longmuir and Freunlich models. Results indicate that Longmuir model for both densities of 200mg/liter and 800mg/liter is more valuable than Freunlich model and R2 amount related to Longmuir was 1 and 0.999 was achieved respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • GA_88 Nano Absorbent
  • Active carbon
  • phenol
  • Absorption isotherm
  • wastewater