مقایسه دوز مناسب سه ماده بیهوشی2- فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و PI222 در ماهی کپور نقره ای (moltitrix (Hypophtalmichthys

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

   در این مطالعه به تعیین و مقایسه دوز مناسب برای سه ماده بیهوشی 2- فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و PI222 در ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys  molitrix)  ویژگی ترکیب مناسب با ویژگی های زیر تعیین گردید. ماهی را در کمتر از3 دقیقه بیهوش ودر کمتر از 5 دقیقه بازگشت از بیهوشی صورت گیردپرداخته شده است .در کل 120 قطعه ماهی، مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ماده بیهوشی 4 دوز مختلف و برای هر دوز 10 قطعه ماهی بررسی شد. برای 2- فنوکسی اتانول، دوزهای 250، 300، 350 و400 قسمت در میلیون و برای عصاره گل میخک و PI222  دوزهای 25، 50، 75 و100 قسمت در میلیون بررسی شد.  بهترین دوز برای 2- فنوکسی اتانول300 و برای عصاره گل میخک و PI222  نیز دوز 50  قسمت در میلیون تعیین شد. در مقایسه ، عصاره گل میخک و PI222  به دلیل بی خطر بودن و ارزان تر بودن برای ماهی و کاربر نسبت به 2- فنوکسی اتانول دارای برتری می باشند. این مزایا در PI222 به دلیل ارزان تر بودن بیشتر قابل توجه می باشد. همچنین آنالیز واریانس نشان داد که مدت زمان القاء بیهوشی دراین سه ماده با افزایش دوز ماده بیهوشی ارتباط معنی داری داشت (05/0p<) و با افزایش دوز، این مدت زمان کاهش یافت. مدت زمان بازگشت از بیهوشی معنی دار نبود (05/0p<) و بصورت مستقل از دوز عمل نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of efficacy of 2-phenoxyethanol, clove oil and PI222 as anesthetics on the Silver carp (Hypophtalmichthys moltitrix)

نویسندگان [English]

  • S. Tojar 1
  • M. Khodadadi 2
  • M. Javaheri 2
1 Fisheries Dept., Islamic Azad University, Science and Research Branch of Ahvaz
2 Fisheries Dept., College of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran
چکیده [English]

This study has considered the determination and comparison of the appropriate dosage of three anaesthetics including: 2-phenoxy ethanol, clove oil and PI222 on silver carp fish (Hypophthalmichthys molitrix). Based on reduction of anesthesia time in fish to less than 3 minutes and recovery to less than 5 minutes. So 120 fish were studied. We use 4 dose for each of anesthetics and 10  fish for each dose ; For 2-phenoxy ethanol ,doses of 250, 300, 350 and 400 part per million ,and for clove oil and PI222, doses of 25, 50, 75 and 100 part per million were considered. Indicating 300 ppm as the best dosage for 2-phenoxy ethanol, and 50 ppm as the best dosage for clove oil and PI222. In comparison of these substances, clove oil and PI222 have priority to 2-phenoxy ethanol; and this priority is more remarkable in PI222, because of being cheaper and safety for fish and user. Analysis variance of result indicates that the anesthesia induction time had a significant relationship with increasing dosage of the three anesthetics (P<0/05) and this period decreased by increasing the dosage. The time of recovery was not significant (P<0/05) and performed independent from the dosage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anesthetic
  • Hypophtalmichthys Moltitrix
  • 2-Phenoxy ethanol
  • clove oil
  • PI222