اثرات غلظت های مختلف نمک طعام بر رشد، برون ریزش آمونیوم، فعالیت نیترات ردوکتازی و محتوای پروتئین کل در جلبک دونالیلا سالینا (Dunaliella salina)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

این پژوهش ، تأثیر محیط کشت های با غلظت های مختلف نمک(  5/2 و 5/7 و 5/12 درصد نمک طعام)   بر رشد، برون ریزش آمونیوم ، فعالیت نیترات ردوکتازی و محتوای پروتئین کل در جلبک Dunaliella salina مورد بررسی قرار گرفت. سویه جلبک مورد آزمایش از آزمایشگاه تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی تهیه و در ارلن های 250 میلی لیتری در 100 میلی لیتر محیط کشت، کشت داده شد.  شرایط کشت در آزمایشگاه با ایجاد محیط کشت استریل ، شدت نور 5000 لوکس ،دمای20  25 ، هوادهی روزانه یک ساعت فراهم شد.پس از خوگیری جلبک به مدت دوازده روز، به صورت روزانه به شمارش سلولی وبررسی میکروسکوپی مورفولوژی سلول ها اقدام گردید و درخاتمه سنجش ها انجام شد. گونه مزبوردر همه غلظت ها (  5/2 ، 5/7 و 5/12 درصد نمک طعام) خوگیری ورشد مناسبی را نشان دادند. میزان رشد ، برون ریزش آمونیوم ، فعالیت نیترات ردوکتازی و محتوای پروتئین کل در این جلبکمورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین رشد در تیمار5/7 درصد نمک طعام اتفاق افتاد(رشد بهینه)و دورشدن از این میزان غلظت نمک، سبب کاهش معنی داری در رشد شد(05/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different consentration of NaCl on growth, ammonium releasing,nitrate reductase activity and total protein contents in Dunaliella salina

نویسندگان [English]

  • A.S. Borhani Sabzevar 1
  • M.L. Ghorbanli 2
1 Biology Dep. Faculty of science, Golestan University, Gorgan.
2 Biology Dep. Faculty of Science Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan
چکیده [English]

In this experiment, we studied the effects of different NaCl solutions on (2.5%, 7.5% and 12.5% NaCl) proliferation, nitrate reductase activity, ammonium release, and protein content in the unicellular, biflagellate, halophilic micro algae, Dunaliella salina. Johnson medium with 2.5%, 7.5% and 12.5% NaCl were selected for treatment. Growth condition was maintained in all experiments (light, 5000 Lux, aeration 1hour daily, temperature 25±5◦C,). The microscopic results showed that in the salt solutionsDunaliella salina can proliferate and shows normal morphology and mobility. Based on results of this experiment, optimum proliferation occurred in 7.5% NaCl. Protein content didn’t show significant changes (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dunaliella salina
  • salt
  • nitrate reductase activity
  • Ammonium
  • Protein