تغییرات شیمیایی عناصر و املاح معدنی جلبک قهوه ای Padina boergesenii در ساحل قشم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق خاکستر، پروتئین، فیبر، چربی، کربوهیدرات و عناصر معدنی(Na ,Ca ,K ,Fe ,Mn ,Mg ,Zn ,Cu ,Co ,Se فسفر، ید) در گونه Padinaboergeseniiساحل جزیره قشم در خلیج فارسدر طی فصل­های زمستان 1389 و بهار 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزش غذایی جلبک قهوه­ای Padina boergesenii در فصل بهار 37/114 کیلوکالری و در زمستان ­208/154 کیلوکالری بوده­است. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه­های جلبک مزبور بیانگر این مطلب است که ­در بهار مقادیر پروتئین 015/0 ± 26/12 درصد، خاکستر 01/0± 28/13درصد، کربوهیدرات 634/5 ± 97/25درصد، چربی 036/0± 14/0درصد و فیبر 709/0 ± ­67/4 درصد وزن خشک بوده، این مقادیر در زمستان برای پروتئین 042/0 ± 63/12درصد، برای خاکستر 01/0 ± 14/11درصد،  برای کربوهیدرات 649/0 ­± 24/15درصد،  برای چربی032/0 ± 32/0درصد و برای فیبر 112/0 ± 8/3 درصد وزن خشک بود. اختلاف بین میانگین­ درصد پروتئین، چربی، خاکستر و کربوهیدرات این گونه در فصول بهار و زمستان معنی­دار است(05/0≥P) و اختلاف بین میانگین­های فیبر آن درفصول ذکر شده معنی­دار نمی­باشد (05/0≤P). آنالیز  ترکیب­های معدنی جلبک مزبور بیانگر این  مطلب  است که در  بهار مقادیر  آهن  85/19 ­± ­333/1160، کلسیم 799/29 ± 7554، سدیم 958/1646 ± 74/10874،  پتاسیم 679/692 ± 6/10594، منیزیم 015/11 ± 33/5569، سلنیوم 9 ± 572 میلی­گرم در کیلو گرم و این مقادیر در زمستان به ترتیب 59/224­± ­667/2265، 87/60 ± 93/7820، 426/1032 ± 8728، 992/602 ± 97/4612، 212/154 ­± 33/6805، 047/14 ± 526 میلی گرم در کیلو گرم می­باشد، بنابراین می­توان گفت پتاسیم، سدیم و سلنیوم، در فصل بهار مقادیر بالاتری نسبت به زمستان دارند، اختلاف بین میانگین­های پتاسیم، آهن، کلسیم، منیزیم و سلنیوم در جلبک مزبور  در دو فصل زمستان و بهار معنی­دار است (05/0≥P) و اختلاف بین میانگین­­های سدیم در دو فصل زمستان و بهار معنی دار نیست (05/0≤ P). لذا طبق نتایج بدست آمده مقادیر ترکیب­های شیمیایی و معدنی به ویژه درصد پروتئین و میزان سلنیوم، کلسیم و پتاسیم  احتمالأ بتوان از جلبک قهوه­ای Padina boergeseniiبه عنوان کاندیدای مکمل غذایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes of chemical composition of brown algae Padina boergesenii collected from Qeshm coastal zone

نویسندگان [English]

  • Sh. Safaeian 1
  • M.H. Givianrad 2
  • Sh. Farzadmanesh 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Dep. Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study chemical composition (ash, protein, fiber, fat and carbohydrates) and mineral contents (Na, Ca, K, Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, Co, Se and P) of Padina boergesenii collected from the Persian Gulf in the winter of 1389 and spring of 1390 have studied. Results indicate that the nutritional value of brown algae Padina boergesenii was 114.37 kilo calories in the spring and 154.208 kilo calories in the winter. Chemical analysis of the brown alga Padina boergesenii indicated these amounts of Protein, ash, carbohydrates, fat and fiber: (%12.26 ± 0.015), (%13.28 ± 0.01), (%25.97 ± 5.634), (%0.14 ± 0.036) and (%4.67 ± 0.709) DW in the spring and (%12.63 ± 0.042), (11.14 ± 0.01), (%15.24 ± 0.649), (%0.32 ± 0.032) and (%3.8 ± 0.112) DW in the winter, respectively. Difference between the means of protein, fat, ash and carbohydrates in spring and winter is meaningful (P ≤ 0.05); difference between the means of fiber in mentioned seasons is (P ≥ 0.05). Analysis of mineral contents of brown algae Padina boergesenii indicates these amounts for Fe, Ca, Na, K, Mg, Se were (1160.333 ± 19.85), (7554 ± 29.799), (10874.74 ± 1646.958), (10594.6 ± 692.67), (5569.33 ± 11.015) and (572 ± 9) ppm in the spring respectively also these values ​​in the winter are (2265.667 ± 224.5982), (7820.93 ± 60.9008), (8728 ± 1032.42), (4612.97 ± 609.99), (6805.33 ± 154.212) and (526 ± 14.047) ppm respectively, therefore, it can be said that Potassium, Sodium and Selenium have higher amounts in the spring and difference between the means of potassium, iron, calcium, magnesium, selenium is meaningful in the brown algae Padina boergesenii (P ≤ 0.05); difference between the means of sodium is meaningless (P ≥ 0.05). Reference made to the results of this study regarding chemical and mineral composition specially Protein percentage and amounts of Selenium, Calcium, Potassium, Padina boergesenii is a recommended candidate as food supplement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional Value - Chemical composition - Minerals - brown algae - Padina boergesenii