بررسی کمی و کیفی مقادیر هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای( PAHs) در بافت عضله اردک ماهی Lineaus 1758 Esox lucius تالاب انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

3 مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

4 گروه بیولوژی دریا،دانشکده علوم و فنون،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تالاب انزلی ازتالاب های بین المللی ایران است که گونه های زیادی درآن رشدوتکثیرمی یابند. درسال1389میزان PAHs که ترکیباتی سرطانزاهستند،دربافت عضله اردک ماهیEsox lucius تالاب انزلی بررسی گردید. دراین راستا نمونه برداری دردوفصل خشک(اوایل شهریور)وفصل مرطوب(اوایل آذر)درسه ایستگاه ماهروزه، کومه آقاجانی، سیاه درویشان صورت پذیرفت. درهرفصل15نمونه برداشت شد. متغیرهای محیطی شامل pH،اکسیژن محلول ودمای آب نیزتعیین گردید. نمونه هابیومتری وتعیین سن شده و پس ازآماده سازی میزان PAHهاباسه بارتکراردرهرنمونه و بااستفاده ازHPLC تعیین شد.درهردوفصل اسنفتن دارای بیشترین غلظت    (37/11 ±90/31ppb  (و بنزوآلفاپایرن دارای کمترین غلظت (1/0 ±2/0 ppb) شد. سپس داده ها با استفاده ازنرم افزارSPSS16، بررسی و ارتباط معنادار منفی بین نفتالن و اسنفتن باسن ماهی(زیریک سال ودوساله ها)درهردوفصل مشاهده شد(05/0  P<  ). بین بنزوبتافلورانتن وبنزو(g,h.i)پریلن بامیزان اکسیژن محلول نیزارتباط معنادارمنفی درهردوفصل دیده شد( 05/0  P<). دردو فصلPAHها با عواملی چون اکسیژن و pHارتباط معناداری داشت(05/0  P<). در فصل سرد نیز بینPAHه ابا وزن نمونه ها ارتباط معناداری مشاهده شد( 05/0   P<  ). باتوجه به اینکه دراین تحقیق حداکثرمقدارPAH تعیین شده  برابر63 /52 ppbدر وزن خشک  بدست آمد و با توجه به حد مجازاعلام شده PAH درآبزیان (µg/kg 30دروزن تر)می توان اعلام کرد که درحال حاضردرنمونه های اردک ماهی درایستگاه های بررسی شده ، میزانPAH تقریبا"درحد مجازاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative analize of PAHs in Esox lucius of Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • L. Salimi 1
  • A. Motalebi 2
  • A. Mehdinia 3
  • S. Ghorbani 4
1 Marine pollution control and environment protection Dept., Faculty of Marine Science & Tecnology , Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), Tehran
3 Iranian National, Center for Oceanography (INCO), Tehran
4 Marine Biology Dept., Faculty of Marine Science &Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch
چکیده [English]

Concentrations of PAH’s known as carcinogenic compositions were studied in the muscle of Pike fishes (Esox lucius) in Iranian international wetland of Anzali in year 2010. Fifteen samples were taken at three stations of Mahruzeh, Koumeh Aghajani and Siah darvishan in dry (early September) and wet (early December) seasons. Some environmental parameters like pH, dissolved oxygen and water temperature were also measured at the same time. Biometry and age determination were done for each sample prior to their preparation for measurement of PAH’s concentrations using HPLC method. Acenaphtene with the concentration of (31.9 ± 11.37 ppb) and Benzo[a]pyrene with (0.2 ± 0.1 ppb) were the highest and lowest recorded concentrations in each season respectively. In both seasons, significant negative correlations (P<0.05) were observed between Naphthalene and Acenaphtene with fish age (2 year and under 1 year) and also between Benzo[b]fluoranthene and Benzo[ghi]perylene with dissolved oxygen. In both seasons, significant correlation were observed between dissolved oxygen and pH with PAH’s while  between PAH’s and fish weight it was significant only in cold season (P<0.05).Considering the 52.63 ppb (dry weight) as the highest measured concentration of PAH’s in this study and 30 µg/kg (wet weight) as the maximum allowable contamination level for aquatic organisms it can be concluded that the PAH’s concentration in Pike’s muscle is almost within the allowable limit in Anzali Wetland. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollution
  • PAHs
  • Esox lucius
  • Anzali lagoon
  • Caspian Sea