مقایسه اثرغلظت های مختلف کلرور سدیم برفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان،اسمولیت هاورنگیزه های فتوسنتزی درDunaliella salina

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان،گرگان

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد واحد گرگان

چکیده

در پژوهش حاضر ، تأثیر غلظت نمک کلرور سدیم در محیط کشت برتغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (کاتالازی ، اسکوربات پراکسیدازی ، پراکسیدازی، سوپراکسیددیسموتازی)، تغییرات محتوای اسمولیت ها (گلیسین بتائین و پرولین) و تغییر در میزان رنگیزه ها، مورد بررسی قرار گرفت. درتیمار های 5/2، 5/7 و 5/12 درصد نمک طعام ، سویه مورد آزمایش رشد نموده و، امکان سنجش سایر پارامتر های مورد نظر فراهم شد. بیشترین رشد در تیمار 5/7 درصد مشاهده شد. بیشترین مقدار رنگیزه های کلروفیلa (3/10 میلی گرم بر گرم وزن تر جلبک)، کلروفیل  b(735/0 میلی گرم بر گرم وزن تر جلبک )و بتا کاروتن (211/0 میلی گرم بر گرم وزن تر جلبک )در تیمار 5/7 درصد دیده شد اما افزایش درصد کلروفیل  b در سایر تیمار ها اتفاق افتاد. نتایج بررسی آنزیمی، نشان داد که در شرایط مربوط به سایر تیمارها میزان نمک در محیط کشت، فعالیت پراکسیدازی و آسکوربات پراکسیدازی به طور معنی داری افزایش یافت(05/0P<). علاوه بر این، در شرایط بهینه میزان گلیسین بتائین به طور معنی داری(05/0P<) بیش از دو تیمار دیگر بود. در شرایط غیر بهینه مورد آزمایش ، مقدار پرولین افزایش معنی داری  داشت(05/0P<).به نظر می رسد در تیمار 5/7درصد بیشترین رشد مشاهده می شود و سلول برای رفع تنش به تغییر ترکیب آنتن های فتوسنتزی، در جهت افزایش فتوسیستم 2 همراه باسنتزپرولین و پروتئین های انزیمی انتی اکسیداتیو به مقابله با اثرات شوری ویا به عبارتی سازش با ان می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparison on effects of different concentrations of sodium chloride on activeness of anti oxidant enzymes, smolites and photosynthetic pigments in Dunaliella salina

نویسندگان [English]

  • A.S. Borhani Sabzevar 1
  • A. Sateie 2
  • M. Ghorbanli 2
1 Biology Dep. Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran.
2 Biology Dep. Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The present study evaluated the effects of concentration of sodium chloride in medium culture on fluctuations of activeness of anti oxidant enzymes (such as catalase, scorbate peroxidase, peroxidase, and superoxide dismutase), fluctuations of smolites contents (such as glycine betaine, and proline) and fluctuations of quantity of pigments. The experimental strain was grown in three treatments with 2.5, 7.5 and 12.5 percent sodium chloride and was subject to evaluation of the target parameters. The strain grown in 7.5 percent treatment showed most growth compared to other treatments. Also greatest values for chlorophyll A (10.3 milligram per gram wet weight of algae), chlorophyll B (0.753 milligram per gram wet weight of algae), and beta-carotene (0.211 milligram per gram wet weight of algae); but an increase in chlorophyll B was seen in other treatments. Results of enzyme evaluations showed that activeness of peroxydase and ascorbic peroxydase increased significantly in the two other sodium chloride treatments (p<0.05). Moreover, glycine betain concentration in optimum condition was more than the other two treatments (P<0.05). In non optimum condition, concentration of proline increased significantly (P<0.05). Growth in 7.5 percent sodium chloride was greatest; it is likely that cells in order to eliminate stress of salinity change components of photosynthetic antennae to increase photo system 2 combined with synthesizing proline and anti oxidative enzyme proteins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smolites
  • anti oxidant enzymes
  • Proline
  • Dunaliella salina
  • Sodium chloride
  • glycine betain