بررسی میزان آبچک و میزان پروتئین آن در ماهیان سنگسر معمولی (pomadasys kaakan)، گیش بزرگ (Caranx ignobilis)، ماهی گوازیم (Nemipterus japonicus) و آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در غلظت های 2 و 5 درصد نمک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان، اهواز

چکیده

پروتئین ها مهم ترین ترکیبات بدن موجودات زنده بوده و تحت تاثیر عوامل محیطی مانند دما، شوری و pH هستند. این تحقیق به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان آبچک و پروتئین موجود در آبچک ماهی سنگسر معمولی، گیش بزرگ، گوازیم و آمور در شرایط نگهداری بدون نمک، 2 و 5 درصد نمک در یخچال های خانگی با دمای 19- درجه سانتیگراد در سال 1388 انجام شد. 108 نمونه ماهی تهیه شد. اندازه گیری میزان آبچک با استفاده از دستگاه اسپکترومتر مدل Spectrometer T80 uv/lis PG Instruments و اندازه گیری درصد پروتئین آبچک از روش کلدال انجام شد. در این بررسی تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 انجام شد و میانگین داده ها به کمک آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج بالاترین میزان آبچک 56/14±43/50 گرم و پروتئین آبچک 17/1±40/3 درصد در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری 5 درصد نمک و پایین ترین میزان آبچک 36/0±32/1 گرم در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری بدون نمک مشاهده گردید. همچنین پایین ترین میزان پروتئین آبچک 46/0±75/2 درصد در ماهی سنگسر معمولی در شرایط نگهداری 2 درصد نمک بود. میزان نمک روی میزان آبچک تاثیر داشت (05/0 )P<) ولی بر روی میزان پروتئین آبچک تاثیری نداشت (05/0 P≥). 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of drip and drip protein in Pomadasys kaakan, Caranx ignobilis, Nemipterus japonicas and Ctenopharyngodon idella held in of 2 and 5 percent salt

نویسندگان [English]

  • A. Askary Sary 1
  • M. Velayatzadeh 2
  • M. Moaref 1
  • S. Majdinasab 1
  • M. Samadi 1
  • Sh. Nabizadeh 1
1 Fishery Dep., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
2 Young Researchers Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

Protein components of living body are affected by environmental factors such as temperature, salinity and pH. This study was carried out to measure and compare drip and drip protein in four fishes Pomadasys kaakan, Caranx ignobilis, Nemipterus japonicas and Ctenopharyngodon idella holding condition without and with 2 and 5 percent salt in house refrigerators with -19, 2010. 108 samples of fishes were investigated. Drip was measured using Spectrometer T80 uv/lis PG Instruments and percent of drip protein was done by kjeldahl method. In this study data were analyzed with SPSS17 software in terms of oneaway (ANOVA). According to the results, highest of drip 50.43±14.56 g and drip protein 3.40±1.17 % was in Pomadasys kaakan in5 percent salt and lowest of drip 1.32±0.36 g was in Pomadasys kaakan without salt, respectively. Also, the lowest of drip protein was 2.75±0.46 % in Pomadasys kaakan in 2 percent salt. Salting caused an increase in drip loss (P<0.05) but had no significant effect on drip protein content (P≥0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish
  • drip
  • Protein
  • salt