تعیین مدت ماندگاری اکسی تتراسیکلین در عضله و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش HPLC

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه ، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 موﺴﺴﮥ تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

 آنتی بیوتیک اکسی تتراسیکلین ( OTC ) تنها دارو از خانوادۀ تتراسیکلین هاست که از تاییدیۀ FDA (وزارت غذا و بهداشت) جهت جلوگیری و درمان  بیماری ها در آبزیان برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیینمیزان  ماندگاری اکسی تتراسیکلین در عضله و کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) از طریق کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) به روش تک دوز بود.
بر اساس فارماکوپۀ آبزیان  دز 50-25 میلی گرم به هر کیلو گرم وزن زنده ماهی،مقدار٠۴/ ٠میلی لیتر از  محلول قابل تزریق اکسی تتراسیکلین 10درصد به صورت عضلانی، به تعداد 12 عدد در چهار گروه هر گروه 3 عدد کپور  پرورشی با محدوده وزنی 80-40 گرم تزریق گردید و مقدار باقیماندگی  آن در عضله و کبد پس از۶،٢۴،۴٨و٧٢ ساعت، با  تغلیظ توسط فاز جامد ( SPE)، به روش  HPLC موردسنجش قرار گرفت.
بیشترین غلظت OTC در بافت عضله، ۶ ساعت و در کبد ٢۴ساعت پس از تزریق به ترتیب ٣٧/۱٧و  73/3 میکرو گرم در گرم و کمترین غلظت در عضله و کبد، ٧٢ ساعت پس از تزریق به ترتیب 52/9و 29/0 میکرو گرم در گرم بدست آمد که این غلظتها نشان دهندۀ سیر نزولی غلظت OTC در عضله در حد فاصل ۶ تا ٧٢ ساعت می ماند. ولی به دلیل توزیع مجدد دارو در بافت کبد، ٢۴ ساعت پس از تزریق، غلظت دارو به طور چشمگیری ( ۰٥/۰ > P ) افزایش یافته و سپس تا ٧٢ ساعت به تدریج کاهش یافت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of oxytetracycline residue in Cyprinus carpio of muscle and liver by HPLC method

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzadeh 2
  • M. Ghomi 1
  • B. Bahrami 1
1 Sciences Dep., Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO)
چکیده [English]

Oxytetracycline (OTC) is the only form of tetracycline compounds which is approved by FDA to be used for prevention and treatment of aquatic animals’ diseases. The aim of this study was to determine the amount of OTC residue in muscle and liver of Common carp (Cyprinus carpio) by high performance liquid chromatography (HPLC) using single dose method.
12 fishes were divided into 4 treatments and each treatment was divided into 3 replicates. Regarding the weight range of fishes                ( 40-80 g ) and also the injectable OTC dosage rate of  25-50 mg/kg in accordance with aquatic animals pharmaceuticals ,0.04 ml of injectable solution of OTC was intramuscularly injected, then muscle and liver were sampled from fishes after 6, 24, 48 and 72 hours. Measurement of OTC residues was carried out by HPLC after solid phase extraction (SPE).
The highest recorded concentrations in muscle and liver were observed in 6hr and 24hr after injection respectively (3.37μg/g and 17.37μg/g).
The lowest concentrations in muscle and liver belonged to 72hr after injection (0.29μg/g and 9.52μg/g respectively). The results indicated that OTC concentrations descend in muscle from 6th to 72th hour. But in liver, because of OTC redistribution, drug concentration increases significantly after 24hr (P<0.05), then it decreases after 48 and 72hr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxytetracycline
  • Residues
  • Common carp
  • liver
  • Muscle
  • HPLC