تعیین زمان ماندگاری ماهی کفال طلایی) (Liza aurata شور و بسته بندی شده در خلاء در دمای 4 درجه سانتی گراد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین زمان ماندگاری ماهی کفال طلائی) (Liza aurata دریای خزر، شور و بسته بندی شده در خلاء با در نظر گرفتن فساد پروتئین، چربی و تاثیر جمعیت میکروبی در طی 90 روز  نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد انجام گردید. فساد پروتئین براساس اندازه گیری تغییرات مجموع ازت فرار (Total Volatile Nitrogen) و فساد چربی براساس اندازه گیری پراکسید  (Peroxide Value)ارزیابی شد. جمعیت میکروبی با انجام آزمایش های شمارش کلی باکتری ها(Total Count) ، شمارش کلی باکتری های نمک دوست (Halophilic Bacterial Count) و احتمال وجود باکتری Clostridium botulinumبررسی شد. در این مطالعه TVN از 5/14 به 80/30 میلی گرم در 100 گرم نمونه، PV از 89/3 به 86/28 میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم، TC از CFU/gr40/4 log به CFU/gr70/5log  و  HBCاز CFU/gr75/4log  به CFU/gr30/6log  در محصول عمل آوری شده در زمان نگهداری رسید. در برخی از پارامترهای اندازه گیری شده اختلاف آماری معنی دار P<0.05 دیده شد. باکتری Clostridium botulinumدر هیچ یک از تیمارها در طی دوره نگهداری گزارش نشد. نتایج حاصله نشان داد عمل آوری شور، بسته بندی وکیوم و نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد باعث افزایش عمر ماندگاری ماهی کفال طلایی شور شده می باشد. بهترین زمان مصرف این محصول30روز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Shelflife determination of brined vacuum packed golden mullet (Liza aurata) during storage at 4ºC

نویسندگان [English]

  • M. Ali 1
  • M. Hedayatifard 1
  • R. Pourgholam 2
1 Fisheries Dep., Agriculture Faculty, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
2 Caspian Sea Ecology Center, IFRO, Sari
چکیده [English]

In this study, shelf life of brined vacuum-packed (VP) Golden Mullet (Liza aurata) of Caspian Sea was assessed, considering its protein and lipid deterioration with effect of microbial population during 90 days of storage at 4ºC. Total Volatile Nitrogen (TVN) was measured to determine protein deterioration, Peroxide Value (PV) was analysed to determine lipid deterioration. Total Count (TC), Halophilic Bacterial Count (HBC) and possibility of Clostridium botulinum existence were measured to determine microbial population. TVN increased from 14.5 to 30.80 mg/100g, PV increased from 3.89 to 28.86(meqo2/kg), TC increased from  log 4.40 CFU/gr to log 5.70 CFU/gr and HBC increased from  log 4.75 CFU/gr to log 6.30 CFU/gr. Increasing in some of parameters, was found to be statistically significant in the VP brined golden mullet through out storage (P<0.05). No trace of Clostridium botulinum existence was detected during the period of storage. The results from this study clearly suggested that a combination of brining, vacuum packaging and storage at refrigerated temperature prolongs the shelf life of golden mullet. Based on data the best shelf life was found 30 days for VP brined golden mullet stored at 4ºC.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shelflife
  • Liza aurata
  • Brining
  • Vacuum packing