بررسی شاخص طول نسبی دستگاه گوارش و شاخص شدت تغذیه در شیشه ماهی boyeri Atherina دریای خزر(محدوده بیشه کلا-بابلسر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

شاخص های تغذیه ای طول نسبی دستگاه گوارش و شدت تغذیه در 342عدد شیشه ماهی گونه   Atherina boyeri طی چهار فصل از پائیز ١٣٨٦لغایت تابستان ١٣٨٧مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در سواحل جنوبی در یای خزر از بیشه کلا تا بابلسر به صورت فصلی صورت گرفت . نمونه های تابستان با پره چشمه ریز و بقیه نمونه ها از صید ضمنی پره صیادی  به دست آمد. میانگین طول کل و وزن بدن در نمونه جمعیت مورد بررسی به ترتیب برابر با:٢٣/١١±٦٨/99 میلی متر و13/2±77/5 گرم می باشد. میانگین شاخص طول نسبی دستگاه گوارش برابر10/0± 46/0به دست آمد. کمینه و بیشینه شاخص طول نسبی روده به ترتیب20/0 و88/0 به دست آمد.  شاخص طول نسبی روده نمونه ها درفصل تابستان 32/0 بودکه با بقیه فصول تفاوت معنی دار  داشت(05/0>P) .  این شاخص بین جنسیت ماده و جنسیت نامشخص نیز دارای تفاوت معنی دار بود(05/0>P) . میانگین شاخص شدت تغذیه برابر 56/1± 1/4 به دست آمد. کمینه شاخص شدت تغذیه 31/1 و بیشینه آن34/9 به دست آمد. شاخص شدت تغذیه بین هر چهار فصل دارای تفاوت معنی دار بود(05/0 P<) این شاخص در آزمون ANOVA بین جنسیت های مختلف و در آزمون T-test بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری نشان  نداد( 05/0≤P)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on RLG and GaSI of Atherina boyeri in Bishekola-Babolsar region,Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • M. Aleali Daryani 1
  • A. Aleali Daryani 1
  • M. Salehi 2
1 Marine Biology Dep., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Fisheries Dep., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

From autumn  2007 to summer 2008 gut content and some food indices such as relative gut length, fullness  index and food occurance were analysed in 342 specimens of Atherina boyeri with local name of Shishemahi in Mazandaran province (Bitween Bishekolah to Babolsar) summer specimens were caught with small mesh beach seine and other Specimens were caught through seasonal sampling as a by catch in beach seen (Parreh).The average size of the fish caught was 99.68±11.23and the average weight was 5.77±2.13Mean value for relative length gut were calculated .46±.10 Relative length gut mean value in summer was 0.32and had high significant difference with this value in other season (P> 0.05). Between females and specimens with non-identical sex, this index show also significant difference (p<0.05).  Mean value for fullness index was calculated 4.1±1.56.fullness index values between seasons were significantly different (P>0.05), but this index did not show any significant difference between different sexes (P≥0.05)                                    
n> بین جنسیت های مختلف و در آزمون T-test بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی داری نشان  نداد( 05/0≤P)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silverside fish
  • RLG
  • GaSI
  • Bishekola
  • Babolsar
  • Caspian Sea