بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

در این تحقیق اثر خوراکی پوست سبز گردو بر رنگ پذیری ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد 60 عدد ماهی اسکار آلبینو با میانگین وزن 18/0 ± 01/5 گرم و میانگین طول 23/2 ± 84/54 میلی متر در قالب 3 تیمار و یک گروه شاهد، هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند. در این پژوهش از تعداد 12 دستگاه آکواریوم در ابعاد 50 × 40 × 33 سانتی متر استفاده شده است.  گروه شاهد با غذای بدون افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید. تیمار اول با غذای حاوی 1/0 درصد، تیمار دوم با غذای حاوی 2/0 درصد و تیمار سوم با غذای حاوی 3/0 درصد پوست سبز گردو تغذیه گردیدند. میانگین دمای آب آکواریوم ها در طول دوره مطالعه برابر 09/1 ± 07/28 درجه سانتی گراد، میانگین اکسیژن محلول برابر 15/0 ± 38/5  میلی گرم در لیتر،  میانگین pH 33/0 ± 03/8  و میانگین TDS 32/1 ± 27/33  میلی گرم در لیتر بود. مدت 8 هفته (56 روز) دوره پرورش به طول انجامید. هر 20 روز یکبار زیست‎سنجی (Biometry) انجام گردید. پس از پایان دوره پرورش از هر تیمار 3 عدد ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از سیستم رنگ سنجی L*a*b* با استفاده از دستگاه CHROMA METER CR-40 استفاده شد. رنگ سنجی پوست ماهی های گروه های تیمار نشان داد که اضافه شدن خوراکی پوست سبز گردو در غذای ماهیان باعث تغییر رنگ معنی دار پوست آنها شده است. به طوریکه مؤلفه b* که مقادیر مثبت آن معادل رنگ زرد است در تیمار 1 تفاوت معنی داری در مقایسه با  گروه شاهد نشان می دهد (05/0>P). مؤلفه L* و a* که به ترتیب نشان دهنده روشنایی و طیف قرمز تا آبی هستند تفاوت معنی داری در تیمارها نشان ندادند (05/0≤P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از پوست سبز گردو در جیره غذایی می تواند سبب افزایش رنگ زرد در ماهی اسکار شود. همچنین میزان 1/0 درصد پوست سبز گردو در جیره به عنوان میزان بهینه برای افزایش رنگ زرد ماهی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of walnut''s green skin on coloration of Oscar fish (Astronotus ocellatus)

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi Oghda 1
  • A. Vosooghi 1
  • A. Matinfar 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran
چکیده [English]

The effect of oral green skin of walnuts on the coloration of Oscar fish (Astronotus ocellatus) was studied. Albino Oscar fish with an average weight of 60 grams 5/01 ± 0/18 and 54/84 ± 2/23 mm average length in the form of 3 experimental and one control and each with three repetitions were divided. Twelve aquariums with dimensions of 50 × 40 × 33 cm was used. Control was fed with no food additives (food stand). For the first treatment food containing 0.1 percent walnut hull was used, 0.2 percent was used for the second treatment with the diet and in the third treatment fish were fed with food containing 0.3 percent walnut hull. The breeding period lasted 8 weeks (56 days). Every 20 days biometrics (Biometry) was carried out. Average water temperature in the aquarium during the study period was 28.07 ± 1.09 °C, with an average of 5.38 ± 0.15 milligrams per liter of dissolved oxygen, average pH was measured to be 8.03 ± 0.33 and average TDS,  33.27 ± 1.32 mg. After the breeding period, 3 fish from each treatment were randomly selected to assess the rate of change of color obtained using L* a* b* colorimetric system using a CHROMA METER CR-40. Colorimetric analysis of fish skin from treatments showed that oral administration of green walnut caused significant skin discoloration. Component b* ​​representing the yellow color, was positive in the treatment 1, showed significant differencecompared to control (P0/05). The results showed that using the green skin of walnuts in the diet can increase the Oscar fish skin color towards yellow. It was shown that the level of 0.1 percent green skin of walnuts in the diet was the best level for increasing  the yellow color in fish were detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut’s green skin
  • coloration
  • Oscar fish (Astronotus ocellatus)
  • Diet
عادلی، ا.، 1390. بازار مبادلات ماهیان زینتی ایران و جهان، نخستین همایش ملی ماهیان زینتی. ایران، تهران.
عمادی، ح. 1388. آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهی های آکوایومی آب شیرین، چاپ اول، تهران.
غیاثوند، ز. و شاپوری، م. 1387. تاثیر رنگدانه های طبیعی و مصنوعی و مقایسه اثر آنها بر ماهی اسکار سفید Astronotus ocellatus . مجله بیولوژی دریا،  1(1): 83 -75.
قربان زاده، ر. و نظری، س. 1392. سالنامه آماری شیلات ایران 1391-1388. چاپ اول، تهران.
قربان زاده زعفرانی، ق. 1394. بررسی تأثیر غلظت کادمیوم بر روی میزان آهن خون ماهی کپور معمولی. علوم و تکنولوژی محیط زیست.، 17(3): 64-49.
محمد نژاد شموشکی، م.، حیدری، س. و موسوی ثابت، ح. 1390. مقایسه تغذیه ای جیره بیومار، دل گوساله، کرم فشرده، کرم خونی، گاماروس و آرتمیا بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی سوروم (Heros severus). فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری، 3(3): 49-41.
مشعل چی، م.، علیشاهی، م.، جواهری بابلی، م. و حجازی، م.ا . 1389. مقایسه ی اثر آستاگزانتین و جلبک دونالیلا سالینا Dunaliella salina  بر رنگ پوست ماهی اسکارسفید (Astronorus ocellatus). مجله بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 2(6): 83-75.  
مقیمی، م. و محبوبی صوفیانی، ن. 1393. تاثیر رنگدانه موجود در عصاره چغندر قرمز (Beta vulgaris) بر رنگ پذیری پوست اسکار سلطنتی .(Astronotus ocellatus) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران.
Bjerkeng, B. 2000. Carotenoid pigmentation of salmonids - recent progress. In: Cruz-Suarez, L. E.; Ricque-Marie, D.; Tapia-Salazar, M.; Olvera-Novoa, M. A. and Civera-Cerecedo, R. (Eds.). Avances en Nutricion Acuicola. Univesidad Autonoma de Nuevo Leon: Nuevo Leon..
CIE, Commission Internationale de I,Eclairage. 1976. Colorimetry, Publication no15. Bureau central de LaCIE, Vienna, Austria.
Erdogan, F., Erdogan, M. & Gumus, E. 2012. Effect of dietary protein and lipid levels on growth performances of tow African Ciclids (Pseudotropheus socolofi) and (Haplochromis ahli), Turrkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 453-458.
Gouveia, L, Gomes, E. & Empis, J. 1997. Use of Chlorella vulgaris in diets for Rainbow trout to enhance pigmentation of muscle. Journal of Applied Aquaculture, 7:61 –70.
Guroy, B., Sahin, I., Mantoglu, S. & Kayali, S. 2012. Spirulina as a natural carotenoid source on growth, pigmentation and reproductive performance of yellow tail cichlid (Pseudotropheus acei). Aquaculture International, 20:869–878.
Hardy, R.W. 1996. Alternate protein sources for salmon and trout diets. Animal Feed Science and Technology, 59: 71-80.
Higgs, D.A., Markert, J.R., Macourarie, D.W., Mcbride, J.R., Dosanjh, B.S., Nichols, C. & Hoskins, G. 1979. Development of practical dry diets for coho salmon, Oncorynchus kisutch, using poultry by-product meal, feathe meal, soybean meal and rapeseed meal as major protein sources. Tiews and J.E.Halver (Eds). Finfish Nutrition and Fish Feed Technology, Vol. II. Hieennemann Gmbh, Berlin.
Kop, A. & Durmaz, Y. 2008. The effect of synthetic and natural pigments on the colour of the cichlids (Cichlasoma severum, Heckel 1840). Aquaculture, 16:117-122.
Pustianu, M., Chindris, M., Sirghie, C. & Dochia, M. 2013. Natural dye in green walnut shells for textile materials dyeing. Scientific Bulletin of Escorena, 8. Available at: http://www.uav.ro/jour/index.php/sbe/article/view/158.
 Raymundo, A., Gouveida, L., Batista, A.P., Empis, J. & Sousa, I. 2005. Fat mimetic capacity of Chlorella vulgaris biomass in oil -in -water food emulsions stabilized by pea protein. Food Research International, 38: 961 –965.
Sales, J. & Janssens, P.X. 2003. Nutrient requirements of ornamental fish. Aquatic Living Resources, 16:533 –540.
Stamper, F., Solar, A., Hundia, M., Veberic, R. & Colaric, M. 2006. Traditional walnut liqueur – cocktail of phenolics. Food Chemistry, 95: 627–631.
Torrissen, O.J., Hardy, R.W. & Shearer, K.D. 1989. Pigmentation of salmonids - carotenoid deposition and metabolism. CRC Critical Reviews Aquatic Science, 1:209 –225.
Webb, A., Maughan, M. & Knott, M. 2007. Pest fish profiles Astronotus ocellatus – Oscar. ACTFR, James Cook University. Available at: https://research.jcu.edu.au/tropwater/resources/Oscars.