بررسی اثر کلرید کبالت بر برخی شاخص های خونی ماهی اسکار سلطنتی((Astronatus ocellatus

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال

چکیده

5گروه از ماهی های اسکار سلطنتی (Astronatus ocellatus) با میانگین وزن 0.8±0.02گرم ، به مدت 90روز در15 آکوآریوم  به ابعاد 30 30 40 سانتی متر با تراکم 10 عدد در هر آکوآریوم، با چهار دوز کلرید کبالت شامل0، 5/2، 0/3، 5/3 و0/4 میلی گرم در یک کیلوگرم غذا ، هر یک با 3  تکرار غذا دهی شدند. مقایسه شاخص های خونی (RBC,WBC،گلوکز و هموگلوبین) تیمارها با گروه شاهد(فاقد کلرید کبالت) نشان داد که کبالت به عنوان ماده محرک رشد ، روی شاخص های فاکتورخونی ذکر شده، در 4 جیره ساخته شده نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری داشتندP<0/05)) . بین جیره های ساخته شده، کمترین میزان گلوکز (129/66±5/03میلی گرم دردسی لیتر) ، بیشترین میزان گلبول قرمز (1/69 106در میلی متر مکعب خون) و هموگلوبین (گرم در دسی لیتر 8/01±1/66) ، در تیمار با جیره دارای 4 میلی گرم کلرید کبالت در یک کیلو گرم غذا ، بدست آمد. بیشترین میزان گلبول سفید (9 103در یک میلی متر مکعب خون) نیز در تیمار با 5/3میلی گرم کلرید کبالت در یک کیلوگرم غذا ، بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از نظر آماری با استفاده از بسته نرم افزار  13SPSS انجام پذیرفت.  به طورکلی، ماهیانی که در معرض بیشترین میزان کبالت( 4 میلی گرم کبالت در یک کیلوگرم غذا) قرار گرفتند،    بهترین شرایط را از لحاظ خونی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of cobalt as blood factors on Oscar fish (Astronatus ocellatus)

نویسندگان [English]

  • H. Emadi
  • A. Mahani
  • B. Mokhayer
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
چکیده [English]

Five groups of royal oscar (Astronatus ocellatus) with mean weight of 0.8±0.02 grams were fed for 90 days in 15 aquariums (30 30 40 cm). Their diet contained different levels of cobalt chloride with concentrations of 2.5, 3, 3.5 and 4 milligrams per kilogram of feed. Three replicates were used for each concentration. During the experiment, blood factors including RBC, WBC, glucose and hemoglobin, in different groups were measured and compared with control diet. Results indicated that addition of cobalt as growth promotant, significantly affected RBC no., amount of glucose and hemoglobin in blood in all groups of species comparing those fed with the control diet, having no extra cobalt chloride (P<0.05). The best growth, RBC (0.82+1.69) 106 /mm3, glucose (5.03±129.66 mg/dl) and hemoglobin (1.66±8.01)g/dl were obtained with food 4 milligrams /kgr of cobalt chloride, and the highest WBC (9.0)103  /mL was obtained in diet with 3.5 milligrams/kgr of cobalt chloride. It is concluded that the species fed with most cobalt perforemed better than other fishes considering blood indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Royal oscar (Astronatus ocellatus(
  • Cobalt chloride
  • growth promotant، blood factors
احمدی،آ. 1390. 10راه برای کاهش وزن بدون رژیم غذایی، ویتامین B12. مجله نوین دارو، 42: 1.
بای، ش. 1386. تاثیر کبالت بعنوان ماده محرک رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان. پایان 
       نامه کارشناسی ارشد ،گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
بخشائی ، م.ح. 1386 . از کبالت چه می دانیم؟ مجله کارشناس ، 24: 66-65.
حقیقی،م. 1388.روش های آزمایشگاهی خونشناسی ماهی. انتشارات آبزیان. تهران.           سالک یوسفی، م. 1379. تغذیه آبزیان پرورشی (ماهیان سردآبی ، ماهیان گرمابی و میگو) .       
     موسسه فرهنگی وانتشاراتی اصلانی . ایران .
گایتون ، آ. 2000. فیریولوژی پزشکی. ترجمه م. بیگدلی،1380 . نشرطبیب، تهران .
مرادی ، ر. 1387. شناخت فلزات ( کبالت) . مجله اطلاعات علمی ، سال بیست و سوم.
مظفریان ، ف. 1385. اثر تزریق داخل صفاقی سولفات کبالت بر ارزیابی کمی انواع گلبول
     سفید وآغاز فیبروز کبدی در موش آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  
     دامپزشکی، دانشگاه تهران.                                                                                                   
  نیل پرونیک، ا.1388. ماهی اسکار . ترجمه ف.امامی لنگرودی. ش.حیدری پور،انتشارات
       علمی آبزیان، تهران.
عمادی، ح.، مخیر، ب . و مهانی، آ. 1391. تاثیر کبالت به عنوان ماده محرک رشد در ماهی اسکار سلطنتی.(منتشر نشده).
مهانی، آ. 1391. بررسی اثر کلرید کبالت بر شاخص های رشد در ماهی اسکار سلطنتی((Astronatus ocellatus. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 
AoAc. 2000. Official Methods of Analylysis AoAc, Washinton , Dc.
Anadu, A., Anozie, O. C. & Anthony, A. D. 1990. Growth responses of Tilapia zillii fed diets containing various levels of ascorbic acid and cobalt chloride. Aquaculture, 90:329- 336.
 
Lovell, T. 1988. Nutrition and feeding of fish. Van Nastrand Reinhold,  New York.
Sukhoverkhov, F.M. 2006.The effect of cobalt, vitamins, tissue preparation and
        antibiotics on carp production. FAO, Rome.
Takashi T., Sutherland, S. C. & Wanninkhof, R. 2002.Relationships between obesity and metabolic hormones in the cobalt  variant of rainbow trout .General and Comparative Endocrinology, 128.1.1.: 36-43.  
Tacon, A. G .J. 1990. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish
        and shrimp. Argent Laboratories press. Redmond, USA.
Yitzhak, D.& Körtzinger, A.  2003. Glucose metabolism in the common carp ( Cyprinus    
      carpio L.): the effect of cobalt and chromium . Aquaculture, 106: 255- 267 .