شناسائی انواع اسیدهای چرب از نظر کمی و کیفی در ماهی فیتوفاگ پرورشی (Hypophthalmichthis molitrix) و بررسی اثر زمان نگهداری بر روی آنها در سردخانه 18- درجه سانتی گراد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت دلوار افزار

2 2- انستیتو واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

این مطالعه با هدف شناسائی اسیدهای چرب در ماهی فیتوفاگ پرورشی در سال 1383 بر روی نمونه های صید شده از استخر های پرورش ماهی مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر شهید انصاری انجام پذیرفت . با استخراج چربی و تهیه متیل استر با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی مایع ( مدل شیماتسو HSSA4 ) اقدام به شناسایی اسید های چرب موجود در بافت ماهی و بررسی تغییرات آنها در طول 6 ماه نگهداری در سردخانه در دمای 18- درجه سانتی گراد گردید. میانگین چربی کل بافت این ماهی 9/0±  57/9 درصد ، میزان اسیدهای چرب غیر اشباع 0.6±  95/70 درصد و 5/0 ± 95/28 درصد را اسیدهای چرب اشباع تشکیل داد. نتایج نشان دهنده کاهش مجموع اسیدهای چرب اشباع در طول مدت از 95/28 درصد به 06/21 درصد، اسیدهای چرب تک غیر اشباع از  23/43 درصد به 19/15 درصد و اسیدهای چرب چند غیراشباع از 42/28 درصد به 94/6 درصد بود. همچنین در جذب اسیدهای چرب با زنجیره طولانی و غیر اشباع نظیر لینولئیک با 44/11 درصد ، آلفالینولئیک با 41/4 درصد و ایکوزا پنتانوئیک با 42/6 درصد و دوکوزا هگزانوئیک با 15/6 درصد توانایی بالایی دارد.در این پژوهش اسیدهای چرب لینوئیک 18:2c  و آراشیدونیک20:4c   از گروه امگا- 6 و اسیدهای آلفالینولنیک 18:3c   و ایکوزاپنتانوئیک 20:5c     و دوکوزاهگزانوئیک 22:6c   از گروه امگا -3 مورد بررسی قرار گرفتند . در بافت عضلانی ماهی فیتوفاگ تازه مجموع اسید های چرب امگا-3 ، برابر  98/16 درصد و اسیدهای چرب امگا -6 ، برابر 44/11 درصد از کل اسیدهای چرب شناخته شده را شامل شدند . نسبت اسیدهای چرب امگا-3 به امگا-6 عدد 48/1 می باشد. در مدت شش ماه پس  از نگهداری ، نتایج نشانگر کاهش اسیدهای چرب امگا -3 به 94/4 و امگا-6 به 18/3 درصددر شرایط انجماد بود . براساس این نتایج می توان پیشنهاد نمود که بهترین مدت نگهداری ماهی منجمد فیتوفاگ در 18- درجه سانتی گراد  حداکثر تا چهار ماه پس از انجماد می باشد. با روش آزمون آماری ANOVA و توکی مقایسه نمونه شاهد با نمونه های 6 ماه پس از انجماد در سطح 01/0 P <با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of fatty acids composition in fresh and frozen silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) for determination of its shelf life at -18ْc

نویسندگان [English]

  • A. R. Najafi 1
  • N. Beheshtiseresht 2
1 Delvar afzar Company
2 Razi Vaccine & Serum Research Institute
چکیده [English]

In this work, after extraction and methylation of the lipids form silver carp tissues in fresh and frozen stages and their changes during 6 months in -18°C, identification of fatty acids of the samples were done by gas chromatography (Shymatsv HSSA4). Results of this investigation showed that amounts of unsaturated and saturated fatty acids in fresh samples were 70/95% and 28/95% respectively. In fresh tissues the amount of oleic acid was 30/16%, and Iino leice amount was 11/44%. Alpfa – lino lenice acide was 4/41%, Gcosapanethanoic was 6/42% and docosa hexanoic was 6/15%. These were the most important poly-saturated fatty acids. But after six months of freezing at -18° c the amounts of these fatty acids decreased to 10/02%, 3/18%, 2/97%, 1/05% and 1/02% respectively. Results showed a decrease in freezing condition of fatty acids. Based on these results, the best storage for frozen fish in -18°C is four months. These results were subjected to tests of Tukey and Analysis of Variance and were significant at the level of 95%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypophtalmichthys molitrix
  • freezing
  • Fridge
  • Gas Chromatography
  • Fat extraction
  • Saturated fatty acids
  • unsaturated fatty acids
افشار مازندران، ن. 1381. راهنمای علمی تغذیه نهاده های غذایی و دارویی آبزیان در ایران . چاپ اول. انتشارات نوربخش . تهران .
گلشاهی ، ع. 1381. شناسایی اسیدهای چرب تشکیل دهنده ماهی کیلکا و تغییرات آن حین فرآیند صنعتی تولید آرد ماهی.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران.
گلشاهی،ع. 1378 . اصول تغذیه ماهیان گرمابی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات . تهران.
معینی ، س. 1368 . صنایع فرآورده های شیلاتی . سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران ،تهران.
هدایتی فرد ، م. 1381 . شناسائی کمی و کیفی اسیدهای چرب بافت ماهی کفال طلائی (liza avrevta) مجله علوم دریائی ایران ، 2: 77 – 73 .
هدایتی فرد، م. و  معینی ، س. 1381 . بررسی ترکیب اسیدهای چرب در ماهی ازون برون در شرایط تازه و منجمد . مجله علوم دارویی ایران، 6ص .
هدایتی فرد ، م. 1380. تکنولوژی انجماد فراورده های دریایی . انتشارات معاونت اطلاعات علمی ، مرکز تحقیقات شیلاتی مازندران ، ساری.
Aggelosis, G. & lazos, E.S. 1991 .Fatty acid composition of the lipid from eight fresh water fish species from Greece. Journal of Food Composition and Analysis, 4:68-76.
 
Eid, N., Dashti, B. &  Sawaya,W. 1992 .Chemical and physical  characterization of shrimp by- catch of the Arabian (persian) Gulf . Food Research International, 25:181-186.
 
Hall.G.M.(ed.).1997.Fish Processing Technology. 2th.ed.Blackie Academic&   Professional, Chapman and Hall Press, USA.
 
Huss.H.H.1994 .Quality and quality changes in fresh fish. F.A.O .NO.348.
Meydani .S.N.1994 Interaction of w-3 polyunsaturated Fatty Acids and vitamin E on the Immune Response in: Fatty Acids and lipids. Galli, C., Simoppulos, A.P. & Tremoli, E. (Eds.).  Vol 75. karger, New York.
Murph, R.G. 1993. Handbook of Lipid Research, 7, Mass Spectrometry of Lipids. Plenum Press, New York, USA.
Stansby . M.E.(ed).1990 . Fish oils in nutrition. AVI, Van Noustr and Reinhold, New York.