اندازه گیری و مقایسه سرب و کادمیوم در عضله و پوست ماهی شانک زردباله(Acanthopagrus latus) در منطقه صیادی بندر ماهشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.اهواز، ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق در تابستان 1388 به منظور بررسی و مقایسه میزان سرب وکادمیوم در بافت عضله و پوست  ماهی تجاری شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صید شده از منطقه صیادی بندر ماهشهر انجام شد. 15 نمونه  ماهی شانک زرد باله از منطقه صیادی ماهشهر جمع آوری گردید. پس از انجام زیست سنجی جهت استخراج فلزات از بافت عضله و پوست ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر استفاده شد و مقادیر سرب و کادمیوم به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای  PERKIN ELMER 4100 تعیین گردید. میانگین غلظت سرب در بافت عضله و پوست ماهی شانک زرد باله به ترتیب 32/0±00/3 و 31/0±98/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک و میانگین غلظت کادمیوم در عضله و پوست به ترتیب 19/0±87/1 و 15/0±03/1بود. نتایج نشان داد میان سرب و کادمیوم موجود در بافت عضله و پوست ماهی شانک زرد باله اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). از مقایسه نتایج با حد مجاز  سازمان بهداشت جهانیWHO، انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا NHMRC ، وزارت کشاورزی- شیلات و غذای انگلستان UK(MAFF) بالا بودن عناصر سرب و کادمیوم  نتیجه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heavy metals ( Pb,Cd) in muscle and skin of Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) in Fishing area of Mahshahr

نویسندگان [English]

  • F. Sanjar 1
  • M. Javahery 1
  • A. Askary Sary 2
1 Department of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Khuzestan, Iran
2 Department of Agriculture, Islamic Azad University (IAU), Ahwaz, Iran
چکیده [English]

This study was done on Yellofin seabream (Acanthopagrus latus), caught from Persian Gulf in Bandar-e-Mahshahr in Summer,2009. After biometrical measurements, the skin and muscle tissue of 15 randomly selected fish were separated using standard method of MOOPAM 1999. The two metals were extracted from skin and muscle tissues using Closed Digestion method and asidic mixture.  Concentrations of the heavy metals were measured by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry (FAAS PERKIN ELMER4100). Mean concentration for  lead in  skin and muscle tissue in Yellofin seabream were 1.98 ± 0.7 and 2.96 ± 0.71ppm/dry weight, respectively. Also, The Mean concentration for  cadmium in  skin and muscle tissue in Yellofin seabream were 1.87 ± 0.43 and 1.03 ± 0.33, respectively. The results showed that there is a significant difference between lead and cadmium concentrations in skin and muscle tissue in Yellofin seabream (P <0.05). Also, the results showed that Pb and Cd concentrations in Yellofin seabream was higher than levels of recommended by World Health Organization WHO, NHMRC and the UK (MAFF). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Cadmium
  • Yellofin seabream (Acanthopagrus latus)
  • Mahshahr