بررسی تنوع صفات ریختی جنسی در جمعیت ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus ( Linnaeus, 1758) در سر شاخه توجی رودخانه تالار استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل ، ایران

چکیده

در این مطالعه از مرداد 1387 تا مرداد 1388 در 13 نوبت نمونه برداری ماهانه تعداد 298 عدد ماهی سفید رودخانه ای با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در رودخانه تالار مازندران صید گردید.تعداد 123 عدد از ماهیان دارای جنسیت نر، 115 عدد دارای جنسیت ماده و60 عدد دارای جنسیت نامعلوم بودند. در این مطالعه 26 صفت ریخت سنجی و 8 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج حاصله میانگین ضریب تغییرات در ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی برای جنس نر ماهی سفید رودخانه ای به ترتیب 28/24 و 96/6 و برای جنس ماده 97/35 و 66/7 بود. همچنین جنس های نر و ماده ماهی سفید رودخانه ای با انجام آزمون t-test در 26 صفت ریخت سنجی و 8 صفت شمارشی، با یکدیگر اختلاف معنی داری را نشان ندادند (05/0> P). در نتایج بدست آمده با کمک روش تجزیه به مؤلفه های اصلی(Principal Components Analysis) هم در خصوصیات ریخت سنجی و هم در خصوصیات شمارشی در هر دوجمعیت همپوشانی خوبی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on morphological diversity of European chub (Squalius cephalus) in Touji head branchof Talar River in Mazandaran Province.

نویسندگان [English]

  • M. H. Gorjian Arabi 1
  • M. Roohi 2
  • M. Kazemian 2
  • S. Vatandust 3
  • A. Janbazi 2
1 Researchers young club, Babol,s Islamic Azad University
2 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch, Iran
3 Islamic Azad University, Babol Branch, Iran
چکیده [English]

    In this study from august 2008 to august 2009 through 12 sampling 298 Squalius cephalus were caught from mazandaran talar river. 123 of them were male, 115 of them female and sex of 60 specimen could not detect. In this research 26 morphometric attribute and 8 meristic attribute were examined. According to the obtained results average coefficient of variation in the morphometric and meristic speciality in male Squalius cephalus respectively were 28/24 and  96/6 and in female 97/35 and  66/7 also in 26 morphometric attribute and 8 meristic attribute in the male and female Squalius cephalus none significant (P>05/0). Also according to the obtained results by aid of analysis method to main factors (PCA) two groups have relatively good overlap. There is a strong correlation among the length and weight of male(r2=981/0) and female (r2=983/0)  gender of Squalius cephalus in mazandaran talar  river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • morphometric
  • meristic
  • Squalius cephalus
  • Talar River
  • Mazandaran Province